FACULTY OF AGRICULTURE
LANDSCAPE ARCHITECTURE
LANDSCAPE ARCHITECTURE
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Have information about production, planning/design, conservation, development and repair by grasping the information in a systematic classification for plant material.
P.Ç.1
Have the professional responsibility and ethics.
P.Ç.3
Use computer and communication technologies in their professional practice effectively.
P.Ç.7
Have skills of landscape planning, design, implementation and management within the scope of sustainability principles.
P.Ç.10
Analyze and solve physical planning, design, management, repair and engineering problems related to landscape architecture.
P.Ç.4
Have skills that obtaining data, analysis, evaluation and the interpretation about the natural and cultural landscapes and conservation , planning, design and management of this area.
P.Ç.9
Have land planning, design and management skill that combine art, science, engineering and technology.
P.Ç.6
Use technology and information systems relevant with landscape architecture.
P.Ç.8
Perform professional works as individual, a member of the disciplinary and interdisciplinary team
P.Ç.5
Have skills that take responsibility, act independently, take initiative, express works, lifelong learning and creativity.
P.Ç.14
Provide education, training, research, development, advice and supervision services.
P.Ç.12
Have oral and written communication skills.
P.Ç.11
Have the ability to compete in national and international field of landscape architecture issues, make joint efforts, to develop new solutions for local and global problems.
P.Ç.13
Have the basic knowledge and skills necessary for landscape architecture professional discipline.
TYYÇ1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkinbilgiye sahiptir.
TYYÇ2
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihikonusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ3
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisinesahiptir
TYYÇ4
Sanat ve tasarım yöntem ve tekniklerikonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ5
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler veişlemler konusunda bilgi sahibidir.
TYYÇ6
İlgili sanat alanının ilişkili olduğudisiplinlerarası etkileşim konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ7
Araştırma yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ8
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ9
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgisahibidir.
TYYÇ10
Kuram ve uygulama bütünlüğüsağlar.
TYYÇ11
İlgili sanat alanına ilişkin yöntemve teknikleri kullanır.
TYYÇ12
İlgili sanat alanının içindeki altdisiplinlerin etkileşiminideğerlendirir.
TYYÇ13
Çözümlemeye dayalı yorumbecerisine sahiptir.
TYYÇ14
Çok boyutlu algılayabilme,düşünebilme, tasarlayabilme,uygulayabilme becerisinigeliştirir.
TYYÇ15
Duyusal algıyı somutlaştırır.
TYYÇ16
Tek başına, bağımsızolarak ve/veya grupiçinde uyumlu veüretken olarak çalışır.
TYYÇ17
Proje süreçleri içindeetkin olarak yer alır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili özgünyapıtlarını toplumlapaylaşır vesonuçlarınıdeğerlendirir.
TYYÇ19
Kendi çalışmalarınısorgular.
TYYÇ20
Çözümleyici veeleştirel düşünür.
TYYÇ21
Yaşam boyuöğrenme kavramınıözümser.
TYYÇ22
Hedef kitlesini tanımlayarakalanı ile ilgili çalışmalarıpaylaşır.
TYYÇ23
Çalışmalarını toplumaanlatabilecek iletişim becerisinesahiptir.
TYYÇ24
Alanı ile ilgili konuları uzmanya da uzman olmayan kişileregörsel, yazılı ve sözlü iletişimyöntemlerini kullanarak etkinve doğru olarak aktarır.
TYYÇ25
Bir yabancı dili kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü GenelDüzeyi : B1 Düzeyi).
TYYÇ26
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ27
Sanat ve tasarım konusundaulusal ve uluslararasıdeğerlerin farkındadır.
TYYÇ28
Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye, yenilikçive özgün yapıtlaradönüştürebilir.
TYYÇ29
Alanında başarıyla işyürütebilecek duyarlılığasahiptir.
TYYÇ30
Estetik farkındalığa sahiptir.
TYYÇ31
İlgili temel alanda, mimari tasarım /planlama / tasarım etkinlikleri vearaştırmaları için yerel, bölgesel, ulusalve küresel bağlamda, söylemsel,kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonelhizmet duyarlılıklarını kapsayan çokboyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardankazanarak, akademik paylaşımortamlarına yansıtabilmek için gereklibilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ32
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel,söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik,sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıyailişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ33
İlgili alanda insan ve toplum odaklı,çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimaritasarım / planlama / tasarım / araştırmayöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ34
İlgili alanda ekonomik, çevresel vetoplumsal sürdürebilirlik ilkeleri vestandartları ile afetlerle ilgili konulardaçok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir
TYYÇ35
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelikve standartlar hakkında bilgiye sahiptir
TYYÇ36
Alanıyla ilgili kurumsal ve etikdeğerler konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ37
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsalve kültürel bağlam içindeki yerine /önemine ilişkin bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ38
Mimari tasarım / planlama / tasarımalanlarında kavram geliştirme becerisinesahiptir
TYYÇ39
Mimari tasarım / planlama / tasarımetkinlikleri ve araştırmaları için söylem,kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünüsağlama becerisine sahiptir.
TYYÇ40
Mimari tasarım / planlama / tasarımkonularında, olgular, potansiyel vesorunlar ile bunlar için gerekliaraştırmaları tanımlayabilme becerilerinesahiptir.
TYYÇ41
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsalbilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
TYYÇ42
Alternatif mimari tasarım, planlamakurguları ve çözümleri geliştirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ43
Disiplinler arası etkileşimli mimaritasarım / planlama / tasarım konusundabeceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi,kavrayış ve becerileri bağlama ilişkinverilerin yorumunda, sorunlarıntanımında, ustalık ve inovasyonsergileyen almaşık mimari tasarım /planlama / tasarım kararlarının /projelerin / çözümlerin geliştirilmesindekullanır.
TYYÇ44
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesini bağımsızolarak yürütür, busüreçler içinaraştırma projeleriplanlar ve yürütür,yeni sentezler üretir.
TYYÇ45
Alanıyla ilgilibireysel çalışmalarıbağımsız olarakyürütür ve çokdisiplinli, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü çalışmalardabireysel ve ortaksorumluluk alır.Bunun için gerekliözgüvene veyetkinliğe sahiptir
TYYÇ46
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesinde ortakçalışmaları planlar,sorumluluk alır veyürütür.
TYYÇ47
Alanındakibilgi vebecerilerieleştirel vediyalektik(eleştirel, karşıtez ve sentezüretebilen) biryaklaşımladeğerlendirerek öğrenir.
TYYÇ48
Geleceğeyönelik olur,kişisel vemeslekigelişimi içingereklimotivasyonave öğrenmebecerilerinesahip olur,öğrenmegereksinimlerini belirler,bunun içinplanlar yaparve bunlarıuygular.
TYYÇ49
Yaşam boyuöğrenmebilinciylehareket eder.
TYYÇ50
Alanıyla ilgili konulardailgili kişi ve kurumlarıbilgilendirir,düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerileriniyazılı, sözlü ve görselolarak aktarır, bilgiyinicel ve nitel verilerledestekleyerek uzman olanve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ51
Toplumsal sorumlulukbilinciyle yaşadığı sosyalçevre için projeler,işbirlikleri ve etkinliklerdüzenler ve bunlarıuygular.
TYYÇ52
Bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1Genel Düzeyindekullanarak alanındakigelişmeleri izler vemeslektaşları ile etkiliiletişim kurar
TYYÇ53
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile birliktealanının gerektirdiğibilişim (bilgi ve iletişim)teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ54
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve meslekiaraştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkinkavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsalsorumluluk bilinciyle hareket eder.
TYYÇ55
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerindeolası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarınıdikkate alarak karar verebilmek için gereklitemeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir veyorumlar.
TYYÇ56
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektikbir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğubilgi, kavrayış ve becerileri disiplininingerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etikilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları,ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygunolarak, olası toplumsal, çevresel ve etiksonuçlarını dikkate alarak kullanır
TYYÇ57
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve butemelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğalçevrenin ve kültürel mirasın korunmasındagerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciylekarar verir ve hareket eder.
TYYÇ58
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısındanyararının ve toplumsal hizmet ürettiğininbilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü,doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonelhizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etikilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererekadil davranış konularında kişisel duyarlılığasahiptir.
TYYÇ59
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusalve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkındabilgi ve bilinç sahibidir.
TYYÇ60
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ61
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ62
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ63
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ64
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ65
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ66
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ67
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ68
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ69
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ70
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ71
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ72
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ73
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ74
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ75
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ76
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ77
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ78
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ79
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ80
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ81
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ82
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ83
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ84
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ85
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ86
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.