ZİRAAT FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sultan ARSLAN TONTUL (Koord.) Arş. Gör. Nurhan USLU (Koord. Yrd.)

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN (Koord.) Arş. Gör. Muhammet ERCAN (Koord. Yrd.)

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Sultan ARSLAN TONTUL (Koord.) Arş. Gör. Hümeyra ÇETİN BABAOĞLU (Koord. Yrd.)

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA (Koord.) Doç. Dr. Hacer ÇOKLAR (Koord. Yrd.)

Amacı: Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen, Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan, Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan , Gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmektir.

Vizyon: Gıda Mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla birlikte, eğitimin geliştirilmesi, çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen, insanlık sorunlarına duyarlı, mesleki sorumluluklarının bilincinde gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Misyon: Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü gıdaların üretiminde, işlenmesinde, paketlenmesi ve dağıtımında modern bilim ve mühendislik kavramlarını uygulayan disiplinlerarası bir bölümdür. Gıda Mühendisliği Bölümünün lisans, yüksek lisans, doktora ve olmak üzere üç programı vardır. Programlarımız hızla gelişen ve büyüyen gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sürekli olarak güncellenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Önceki öğrenim gördüğü Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarında aldığı derslerin, içerik ve kredilerinin aynı olması durumunda bu derlerden muafiyet "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 247 AKTSlik (140 kredilik) ders, staj, seminer ve araştırma projelerini başarıyla tamamlaması zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersten başarılı olabilmek için o dersin final ya da bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre geçme notu belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı puan aralıklarını aşağıya çekebilir. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Gıda Mühendisliğinin sağladığı avantajlardan dolayı günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe mezunlarımız rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedir. Gıda Mühendisliği programı mezunları, Gıda Mühendisleri Odasına kayıt olabilecek ve Gıda Mühendisi yetkisi ile aşağıda sıralanan sektörlerde istihdam edilebileceklerdir. Bunların bazıları ?Gıda mühendisliği mezunları kamu sektöründe Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Türk Standartları Enstitüsünde, Sağlık Bakanlığında, Avrupa Birliği Bakanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Belediyelerde ?Gıda sanayinin araştırma-geliştirme birimlerinde, ?Üretim sahasında, ?Kalite güvence biriminde, ?Pazarlama biriminde, ?İthalat ve ihracat alanlarında proje ve işletme mühendisi, yatırım uzmanı ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bugün gıda mühendislerinin görev aldığı birçok farklı alanda denetim, kalite kontrol ve teknik araştırma yapılmaktadır. Bu anlamda gıda mühendisi istihdamı çok büyük bir önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra gıda mühendisliği eğitiminin artık proses mühendisliğine doğru yönelmektedir. Dolayısıyla gıda sanayinin sorunlarına nitelikli gıda mühendisiyle karşılık vermek ve çözmek amacıyla gıda mühendislerine olan talep gün geçtikçe artmaktadır.. Tüm bu süreçlerde gıda sanayinin çok daha fazla gelişmesiyle de birlikte gıda mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans programına, yazılı bilim sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların bilim sınavına alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALESten ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından onaylanması gerekir. Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans düzeyinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Adaylar enstitü tarafından belirlenen jüri tarafından yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar. Yazılı bilim notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu ALES puanının %50si, lisans kademesi not ortalamasının %30u ve yazılı bilim sınavı notunun %20sinin toplamıdır. Adayların sıralamaya girebilmesi için bilimsel başarı düzeyi notunun en az 60 olması gerekir. Yabancı uyruklu adaylar için Enstitünün koyduğu kurallar geçerlidir.