ZİRAAT FAKÜLTESİ
BİTKİ KORUMA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.5
Bitki koruma ve diğer Ziraat mühendisliği alanlarındaki temel bilgilere sahiptir. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun ve gerekli verileri tanımlayabilir. Bilgi teknolojilerini kullanarak veri toplama ve sorun çözme becerisi kazanır.
P.Ç.6
Kültür bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin ekim, dikim, sulama, gübreleme, hasat ve bunların mekanizasyonu vb. konularda genel bilgi sahibi olur. Hayvancılıkla ilgili genel bilgi sahibi olur.
P.Ç.1
Bitkisel üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan fizyolojik ve patolojik kaynaklı sorunları doğru tespit ve tanıma becerisi kazanır.
P.Ç.14
Bitkisel üretimde kayıplara yol açan zararlıları doğru tespit ve tanıyabilme becerisine sahiptir. Kentsel çevrede (kapalı mekanlar ve açık alanlarda) insanlarda zararlı olan arthropodları tanıyabilir, biyolojileri ve mücadele yöntemlerini bilir.
P.Ç.15
Tarım arazilerinde sorun oluşturan yabancı otları doğru tespit ve tanıyabilme becerisi kazanır.
P.Ç.7
Kültür bitkilerinde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların tanısında makroskobik, mikroskobik, serolojik, biyokimyasal ve moleküler tanı yöntemlerini kullanabilme ve sonuçları analiz etme becerisi kazanır.
P.Ç.10
Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini amacına uygun bir şekilde Entegre mücadele prensipleri çerçevesinde etkin olarak kullanabilme becerisi geliştirir.
P.Ç.3
Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kullanılan pestisitlerin etki mekanizması, biyolojik etkinliği, formülasyonları ve eko-toksikolojik özelliklerini bilir.
P.Ç.12
Pestisitlerin uygulama yöntemlerini bilir ve pestisit uygulama alet ve ekipmanlarını kullanma becerisi edinir.
P.Ç.8
Pestisit uygulamalarından beklenen etkiyi sağlayabilmek ve bunların çevre açısından olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri alabilir.
P.Ç.11
Bitki korumada biyoteknolojik yöntemleri bilir ve bunları uygulayabilme yeteneği geliştirir.
P.Ç.9
Bitki koruma alanındaki bilgileri elde etme, araştırma, değerlendirme, kayıt etme, proje yazma ve uygulama becerisi edinir.
P.Ç.2
Çalışma ekibinin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. Gerekirse bağımsız davranma, insiyatif kullanma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve uygun bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.13
Ulusal ve Uluslararası güncel sorunları takip edebilir. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve yeni konular hakkında gelişmeleri izler. Tarımda kalite sistemleri ile mesleki etik konusunda bilinç sahibidir.
P.Ç.4
. Mesleki konuları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
TYYÇ1
Alanındaki güncelbilgileri içeren derskitapları, uygulamaaraç-gereçleri ve diğerkaynaklarla desteklenenbilimsel yaklaşımı önplana alacak şekilde ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Alanında edindiği bilgileriortaöğretime uyarlar ve aktarır.
TYYÇ3
Alanında edindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ4
Günün koşullarına bağlı olarak bubilgileri yeniler.
TYYÇ5
Alanında edindiği ileri düzeydekibilgi ve becerileri kullanarakverileri yorumlar ve değerlendirir,güncel teknolojik gelişmelereparalel sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara ve kanıtlaradayalı çözüm önerileri geliştirir.
TYYÇ6
Alanıyla ilgili olay ve olgularıkavramsallaştırma becerisinesahip olur; bilimsel yöntem vetekniklerle inceler.
TYYÇ7
Problemlerin incelenmesi içindeney tasarlayıp gerçekleştirir,veri toplar, sonuçları analiz ederve yorumlar.
TYYÇ8
Alanı ile ilgili ileri düzeydekibir çalışmayı bağımsız olarakyürütür.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili uygulamalardakarşılaşılan ve öngörülemeyenkarmaşık sorunları çözmek içinbireysel ve ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ10
Sorumluluğu altında çalışanlarınbir proje çerçevesindegelişimlerine yöneliketkinlikleri planlar ve yönetir.
TYYÇ11
Farklı disiplin alanlarıyla ilgilikarşılaşılan sorunlarda kararverme sürecinde rol oynar.
TYYÇ12
Analitik düşünme yeteneği ilesonuç çıkarma sürecindezamanı etkin kullanır.
TYYÇ13
Alanında edindiği ileridüzeydeki bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir
TYYÇ14
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve öğrenmesiniyönlendirir.
TYYÇ15
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ16
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincinesahip olur ve mesleki bilgive becerilerini sürekliolarak geliştirir.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerileriniyazılı ve sözlü olarak ifade eder.
TYYÇ18
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerinive sorunlara ilişkin çözüm önerilerininicel ve nitel verilerle destekleyerekuzman olan ve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ19
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje veetkinlikler düzenler ve bunları uygular.
TYYÇ20
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyindekullanarak alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ21
Alanının gerektirdiği en az AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ22
Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığıve çevre bilinci konularındaki bilgibirikimini toplum yararına kullanır.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili verilerintoplanması,yorumlanması,uygulanması vesonuçlarınınduyurulmasıaşamalarındatoplumsal, bilimsel,kültürel ve etikdeğerlere uygunhareket eder.
TYYÇ24
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite yönetimive süreçlerine uygundavranma ve katılma(Kalite kültürününyerine) ve kültüreldeğerlerin korunmasıile çevre koruma, işsağlığı ve güvenliğikonularında yeterlibilince sahiptir.
TYYÇ25
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıyla ilgilikuramsal ve uygulamalıbilgilere sahiptir.
TYYÇ26
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğinideğerlendirme ve bilgiüretme yöntemleribilgisine sahiptir.
TYYÇ27
Ekosistem, biyoçeşitlilikve sürdürülebilir kaynakyönetimi, kırsal kalkınma,tasarım, planlama veteknoloji kullanımınayönelik bilgileri tanır.
TYYÇ28
Alanı ile ilgili stratejileri,yöntem ve teknikleriölçme ve değerlendirmebilgisine sahiptir.
TYYÇ29
Gıda, yenilenebilir enerji/biyo enerji, hammaddeüretimi ve/veya işlemesüreçleri hakkında bilgisahibidir.
TYYÇ30
Edindiği kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanarak alanıyla ilgiliolay ve olguları bilimselyöntem ve tekniklerleinceler.
TYYÇ31
Elde ettiği verileriyorumlar ve değerlendirir
TYYÇ32
Sorunları tanımlar, analizeder, araştırmalara vekanıtlara dayalı çözümönerileri geliştirir.
TYYÇ33
Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsızolarak yürütür, danışmanlık, denetimve bilirkişilik yapar.
TYYÇ34
Uygulamalarda karşılaşılan veöngörülemeyen sorunları çözmek içinbireysel veya ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ35
Sorumluluğu altında çalışanlarıngelişimlerine yönelik etkinlikleriplanlar ve yönetir.
TYYÇ36
Disiplinler arası çalışma yapar.
TYYÇ37
Alanında edindiğibilgi ve beceriler ileyaşam boyuöğrenmeye ilişkinolumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ38
Sorgular ve araştırır.
TYYÇ39
Bilgiye ulaşır,analitik düşünür vetasarım yapar.
TYYÇ40
Edinilen bilgileritoplum yararınakullanır.
TYYÇ41
Toplumun ve dünyanın gündemindekiolaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bugelişmeleri izler.
TYYÇ42
Toplumsal sorumluluk bilinci ileyaşadığı sosyal çevre için proje üretir veuygular.
TYYÇ43
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir. Düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılıve sözlü olarak aktarır, toplumunbilinçlenmesine katkıda bulunur.
TYYÇ44
Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini verilerle destekler, uzmanolan veya olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ45
Farklı kültürlerde yaşar ve sosyalyaşama uyum sağlar.
TYYÇ46
Bir yabancı dili en az Avrupa DilPortföyü B1 düzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıile iletişim kurar.
TYYÇ47
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ48
Çevresel, teknik, teknolojikve ekonomik yönleri dikkatealarak tarım, orman ve suürünleri alanlarında plan veproje hazırlar, uygular,yönetir ve izler.
TYYÇ49
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ50
Alanıyla ilgili mevzuatahâkimdir ve uygun davranır.
TYYÇ51
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürüve kültürel değerlerinkorunması ile çevre koruma,iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.