VETERİNER FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şeref İNAL

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Selçuk ALATAŞ

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Gürkan UÇAR

Amacı: Veteriner Fakültesi öğrencilerinin hayvan yetiştirme, sağlıklı hayvan besleme, sürü idaresi, çiftlik yönetimi, hayvancılık işletme ekonomisi, besleme problemlerinin engellenmesi ve çözümü konularında donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir. Ayrıca belirtilen ana başlıklar altında ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretmek amacıyla bilimsel araştırmalar planlamak ve elde edilen yeni bilgilerin yayınlanması ve pratiğe aktarılması çalışmalarını gerçekleştirmektir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanıp ve sürdürülebilmesi için yol gösterici ve problemlere çözüm getirici araştırma ve çalışmalar yapmak bölümün bir diğer amacıdır.

Vizyon: Bölümümüz bünyesinde yer alan anabilim dallarının vizyonu ülkemizin değişen şartlarına bağlı olarak veteriner hekime ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet gösterebilecek başta çiftlik hayvanları olmak üzere ekonomik önemi olan bütün hayvanların ekonomik yetiştiriciliği ve beslenmesi konularında tam donanımlı ve özgüveni yüksek veteriner hekimler yetiştirmektir. Ülkemizde modern hayvancılık işletmelerinin kurulması ve etkin olarak işletilmesi amacıyla gerekli görülen konularda araştırmalar planlanması ve yeni bilgilerin elde edilerek Türkiye Hayvan Yetiştiriciliğine yön verilmesi bölümümüzün temel vizyonudur. Bölüm Türkiyenin hayvansal üretimde ilk başta kendi kendine yeterli hale gelip yakın gelecekte küresel rekabete hazır bir hale gelmesidir.

Misyon: Ülkemizin şartlarına ve günün ihtiyaçlarına uygun, hayvan yetiştirme ve besleme konularında son bilgilerle donatılmış veteriner hekimler yetiştirmek ve Ülkemizin kalkınmasında hayvancılığın daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla araştırma projeleri geliştirmek, hayvan yetiştiricilerine güncel bilgileri aktarmak bölümümüz anabilim dallarının temel görevlerinin başında gelmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği, Biyoistatistik, Genetik Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümden ders alan öğrencilere ekonomik önemi olan hayvanların tanıtılması, hayvan refahı, sürü yönetimi, hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması, barınak şartları, yem bitkileri ve yemleri, besin madde ihtiyaçları, sağlıklı hayvan besleme, beslemeye bağlı problemler ve çözümleri, rasyon hazırlama, çevreci hayvan yetiştiriciliği, organik hayvancılık, istatistik bilgileri verilmektedir. Bölümde görev yapan Öğretim Elemanları tarafından bu konularda çeşitli projeler üretilmekte, bilimsel araştırmalar yürütülerek sonuçları yayınlanmaktadır. AIM: To teach Student of Veterinary Medicine animal breeding, principle of healthy animal nutrition herd management, farm and livestock enterprises management, prevention and solving nutrition problem. And also trying to solve problem of the main topic subject related the department study area and produce scientific knowledge in the livestock production and publish and put in to practice this new knowledge and technology. Another topic of the department is planning and conduct scientific research about problem related sufficient and sustainable nutrition.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. (2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (ilk dört yarıyılında) öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrencinin, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final /bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından ders başarı notu belirlenir ve harf notu olarak verilir. Ara sınavlar not ortalamasının ders başarı notuna etkisi, bazı dersler için, Fakülte Kurulu kararı ile %60 a kadar arttırılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğrencinin öğrenim gördüğü yarıyıl itibarıyla YANOsu en az 2.00 ise DC ve DD notları başarılı, 2.00ın altında ise DC ve DD notları başarısız olarak kabul edilir.

İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayinde, Belediyelerde, Özel kesimhanelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gıda satışı yapılan market ve toptan satış noktalarında, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri, özel haralar, özel hayvan hastanelerinde görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: