VETERİNER FAKÜLTESİ
TEMEL BİLİMLER
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Selçuk ALATAŞ

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Gürkan UÇAR

Amacı: Veteriner Fakültesi öğrencilerinin temel bilimler bölümünde yer alan derslerden alacağı bilgilerle donanmasını sağlamak ve hekimlik altyapısını sağlam bir zemine oturtmaktır.

Vizyon: Mesleki uygulamalar sırasında problemlerin aşılması ve çözümünde gereken mesleki bilginin temelini vermekle birlikte etik kuralları uygulamayı, hayvan haklarına saygı duymayı, bilgiye ulaşma yollarını öğretmek ve yaşam boyu öğrenmenin önemini vurgulamaktır.

Misyon: Verdiği nitelikli eğitim ile birlikte bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden, çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine bağlı, hayvan hakları ve refahını ön planda tutan, araştıran, sürekli eğitime önem veren öğrenciler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Veteriner Fakültesinin eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerin mesleki bilgilerinin temelini oluşturan derslerin okutulduğu Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dallarını kapsayan bölümüdür. Bölümde yer alan dersler fakültenin ilk iki yılında okutulmaktadır. Bu derslerde hayvan vücudunun yapısında yer alan hücre, doku, organ ve sistemlerin gelişimi, yapısı, görevleri, işleyişi, metabolizma kavramları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca veteriner hekimliğin tarihçesi ve etik kuralları, hayvan refahı konularıyla mesleğe ait bilincin ilk adımları atılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. (2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (ilk dört yarıyılında) öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrencinin, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final /bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından ders başarı notu belirlenir ve harf notu olarak verilir. Ara sınavlar not ortalamasının ders başarı notuna etkisi, bazı dersler için, Fakülte Kurulu kararı ile %60 a kadar arttırılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğrencinin öğrenim gördüğü yarıyıl itibarıyla YANOsu en az 2.00 ise DC ve DD notları başarılı, 2.00ın altında ise DC ve DD notları başarısız olarak kabul edilir.

İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayinde, Belediyelerde, Özel kesimhanelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gıda satışı yapılan market ve toptan satış noktalarında, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri, özel haralar, özel hayvan hastanelerinde görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: