VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Hayvan tür ve ırklarının yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır yetiştirme, bakım ve besleme yöntemlerini sınıflandırır ve yorumlar.
P.Ç.4
Hastalıkların etiyoloji ve epidemiyolojilerini hatırlar ve ayırt eder tanı ve tedavi protokollerini belirler.
P.Ç.1
Korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile ilişkili temel bilgileri sıralar.
P.Ç.5
Hayvan ırklarının verimlerini değerlendirir seleksiyon, melezleme ve suni tohumlama bilgisini tekrarlar işletmeler için yönetim planları tasarlar.
P.Ç.3
Hayvansal gıdaların hijyenik üretim, imalat ve tüketim aşamalarına kadar olan süreçteki teknoloji bilgisini hatırlar.
P.Ç.6
Veteriner hekimliğe ilişkin mevzuatı bilir ve yorumlar hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
P.Ç.7
Hayvancılık ve hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır biyogüvenlik önlemlerini alır.
P.Ç.8
Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, tanı materyallerini yetkili laboratuarlara gönderir, gerekirse test eder ve tedavisini yapar.
P.Ç.9
Hayvan sağlığı ve hayvansal üretimle ilgili verileri analiz eder ve yorumlar hayvansal gıdaların sağlık kontrolünü yapar gerekirse araştırma projelerine katkıda bulunur.
P.Ç.20
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak meslek bilincine sahip olur.
P.Ç.19
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve görevlerini yerine getirir.
P.Ç.17
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanım metotlarını kavrar ve eleştirel yolla değerlendirir.
P.Ç.14
Alanıyla ilgili yeni bilgi ve bilgi kaynaklarını belirler ve hayat boyu öğrenim etkinliklerine katılır.
P.Ç.18
Halk ve hayvan sağlığı ile ilgili kurullarda çalışır ve etkinlikler düzenler.
P.Ç.13
Meslek kurul ve kuruluşlarında görevler alır toplum yararına sosyal projeler planlar ve uygular.
P.Ç.12
Mesleki gelişimini devam ettirecek ve sosyal ilişkiler kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili bilir ve teknolojik araçları kullanır.
P.Ç.16
Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir hayvan ve hayvan sahibinin haklarını tanımlar hayvan kullanım etiği ve refahını gözetir.
P.Ç.15
Çalışma ortamının iş güvenliği kavramlarına dikkat eder, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
P.Ç.11
Veteriner hizmetleri ile ilgili güncellenen mevzuatı kullanır Veteriner halk sağlığı, zoonozlar ve çevre konularında duyarlıdır.
P.Ç.10
Mesleki olay ve olguları bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak analiz eder, sonuçları yorumlar ve çözüm natifleri sunar.
TYYÇ1
Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb)ve davranış özelliklerini tanır.
TYYÇ2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri vebeklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklıyetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerinibelirler ve amaca uygun besleme programlarıhazırlar.
TYYÇ3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
TYYÇ4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıylakullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ilebunların üretim teknolojileri konusunda temelbilgileri sıralar.
TYYÇ5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleriyapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecekdüzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlamabilgisini tekrarlar
TYYÇ6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetimplanlamalarını yapar.
TYYÇ7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusundabilgiyi tanımlar.
TYYÇ8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdalarınve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunangıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluşve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar
TYYÇ9
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararasıkanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
TYYÇ10
Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararasıkanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
TYYÇ11
Hayvanlarda olması muhtemel hertürlü hastalığı klinik olarak tanır, buamaca yönelik olarak tanı yöntemlerinikullanır, gerektiğinde tanı materyallerinialır ve yetkili laboratuarlara gönderirve/veya test eder, hekimliğin tümyöntemlerini kullanarak (tanı yöntemlerisonuçlarını yorumlama, ilaç ya daoperatif uygulamalar gibi) tanısıkonulan hastalıkların tedavisini yapar.
TYYÇ12
Bulaşıcı hastalıkların kontrolüamacıyla biyogüvenlik dâhil gerekliönlemleri alır.
TYYÇ13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansalgıdaların ve/veya bileşiminde hayvansalürün bulunan gıdaların üretimlerinidenetler ve tüketime sunulan nihai gıdamaddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
TYYÇ14
Veteriner hekimliği eğitimi süresinceedindiği bilgileri kullanarak ve temelhekimlik ilkelerini gözeterek,hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıdaüretimi yapan işletmeleri yönetir.
TYYÇ15
İşletme ve bölge düzeyinde özelliklerigöz önünde bulundurarak, ekonomikyetiştiricilik için gerekli uygulamalarıyapar.
TYYÇ16
Yetki vesorumluluklarınfarkında olarakmesleğini icra etmebilincine sahip olur.
TYYÇ17
Bireysel ve grupçalışmalarındasorumluluk alır, alınangörevi becerileridoğrultusunda yerinegetirir.
TYYÇ18
Uzmanlık alanıdışındaki problemlerdediğer uzmanlar ileişbirliği içinde, ekipüyesi olarak çözümekatkıda bulunur.
TYYÇ19
Mesleki paydaşlarlailetişim de olarak,bölgesel veya ulusaldüzeydeki ortaksorunlara çözüm üretmeçabasındadır.
TYYÇ20
Bilimselbilgiyiüretme vekullanımasokmametotlarınıkavrar.
TYYÇ21
Kazandığıbilgi vebecerilerieleştirelyolladeğerlendirerek, alanı ileilgiliedinmesigereken yenibilgileri vebilgikaynaklarınıbelirler veöğrenimgereksinimlerinigidereceğietkinliklerekatılır.
TYYÇ22
Halk ve hayvan sağlığınıilgilendiren konulardailgili kurullarda sorununtanımlanması ve çözümönerilerine ilişkin bilgilerverir ve etkinliklerdüzenler.
TYYÇ23
Meslek kurul vekuruluşlarında alanı ileilgili görevler alır.3.Mesleki yetenek veyetkilerinden yola çıkaraktoplum bilinciyle sosyalprojeler planlar ve hayatageçirir.
TYYÇ24
Alanındaki meslekigelişimini devam ettirir vesosyal ilişkilerikurabilecek düzeyde (enaz Avrupa Dil Portföyü B1genel düzeyi) en az biryabancı dili kullanabilir.
TYYÇ25
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile meslekiuygulamalar ve sosyalilişkiler düzeyinde ihtiyaçduyulabilecek diğerteknolojik araçlarıkullanır.
TYYÇ26
Dünya gündeminiyakından takip eder,olaylara duyarlıdır.
TYYÇ27
İnsan, hayvan ve hayvansahibinin hakları konusunutanımlar ve hayvan refahınıtüm uygulamalarında gözetir.
TYYÇ28
Hekimlik mesleğinin gereğiolan etik değerlere sahiptir,bu değerleri gerektiğindesavunur.
TYYÇ29
Ülke ve bölge ihtiyaçlarınınbilincinde olur, gerektiğitakdirde bunlarıuygulamalarında rehber edinir
TYYÇ30
İş yeri ve beraberinde çalışanpersonel açısından iş güvenliğikavramlarına hâkim olur,uygulama ve savunmayeterliliğine sahip olur
TYYÇ31
Çevre sağlığı kurallarınınbilincindedir ve doğayıkorumaya yönelikuygulamaları yapar.
TYYÇ32
Veteriner hizmetleri ile ilgiliolay ve olgularıkavramsallaştırır; bilimselteknik ve yöntemleri inceler,sonuçları yorumlar; sorunlarayönelik analiz veya yöntemkurgular; elde ettiği verileregöre çözüm ve/veya tedavialternatifi sunar.
TYYÇ33
Çevre, veteriner halk sağlığıve zoonozlar konularındaduyarlı olur
TYYÇ34
Veteriner hizmetleri ile ilgiliolarak güncellenenmevzuatları takip eder vegerektiğinde kullanır.