VETERİNER FAKÜLTESİ
BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kemal Kaan TEKİNŞEN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Ertan ORUÇ

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Selçuk ALATAŞ

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Gürkan UÇAR

Amacı: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesi öğrencilerine besin hijyeni ve teknolojisi, süt ve süt ürünleri hijyen ve teknolojisi, et ve et ürünleri hijyen ve teknolojisi, et muayenesi ve mezbaha bilgisi, veteriner halk sağlığı, su hijyeni, su ürünleri teknolojisi, kalite kontrol sistemleri, mevzuat bilgisi ve domuz eti kalitesi konularında teorik ve pratik bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Besinlerin üretim teknolojilerinin bilinmesi ve öğretilmesi, Kalite kontrollerinin yapılması, Besin endüstrisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik eleman yetiştirilmesi ve yeni gelişmelerin sahaya aktarılması, Üretici ve tüketicilerin sağlıklı besinler konusunda bilinçlendirilmesidir.

Misyon: Sağlıklı ve güvenli gıdalar üretmek, Yeni gıda işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek, Gıdaların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, Ürün geliştirme çalışmaları yaparak fonksiyonel yeni gıdalar üretmek, Gıda hijyeni ve kontrolü, et muayenesi ve teknolojisi, süt muayenesi ve teknolojisi, veteriner halk sağlığı, su hijyeni ve su ürünleri teknolojisi, kanatlı eti üretimi ve kontrolü ile domuz eti kalitesi konularında yeterli teorik ve pratik donanımı olan, veteriner hekimler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Beslenmede önemli yer tutan hayvansal gıdaların, çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda gerekli eğitimin verilmesinde ve araştırmaların yapılmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bölümün bünyesinde aynı isimle anılan bir anabilim dalı bulunmaktadır. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülen derslerde besinlerin üretim teknolojilerinin bilinmesi ve öğretilmesi, kalite kontrollerinin yapılması, besin endüstrisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik eleman yetiştirilmesi ve yeni gelişmelerin sahaya aktarılması, üretici ve tüketicilerin sağlıklı besinler konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca besin endüstrisinin gelişmesine katkı sağlayacak mevcut ürünlerin kalitelerinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda eğitim ve öğretim faaliyetleri 6 Profesör, 1 Doktor Araştırma Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik personelle yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir Lisans programında zorunlu dersler Besin Hijyeni ve Teknolojisi Veteriner Halk Sağlığı Et Muayenesi ve Teknolojisi Süt Muayenesi ve Teknolojisi Anabilim Dalımız Bünyesinde Bulunan Uygulama Birimleri Et ve Süt Ürünleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Ünitesi Biyokimyasal Analiz Laboratuvarı Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı Moleküler Analiz Laboratuvarı Teorik derslerin yanı sıra ilgili derslerin uygulamalarını Anabilim Dalımız Laboratuvarlarında, Et ve Süt Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Ünitemizde ve çeşitli mezbaha ve kombinalarda gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca Anabilim Dalımızda Et ve süt ürünlerinde mikrobiyal kontaminasyon kaynaklarının incelenmesi, farklı gıdalarda üretim aşamalarında mikroorganizmaların izolasyonları, Et, süt ürünleri ve kanatlı etlerinde insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturan patojen mikroorganizmaların aranması, gıdaların fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve organoleptik kalitesinin incelenmesi, süt ve et ürünleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik birçok konuda araştırmalar yapılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 1) Fakülteye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Lise veya dengi okul mezunu olmak, b) O öğretim yılında Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt hakkı kazanmış olmak, c) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmek. (2) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekaletnamesini haiz veeri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. (3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Fakülte ile Üniversitenin diğer birimlerinin bölüm veya programları arasındaki geçişler, çift anadal ve yandal eğitimi, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato kararlarına göre yapılır. Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin Fakülteden mezun olabilmesi için, eğitim-öğretim programında öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, stajını tamamlamış ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Fakültenin eğitim-öğretim programının ilk iki yılında (ilk dört yarıyılında) öngörülen tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye, Fakülteden ayrılmak istemesi halinde, ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrencinin, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final /bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından ders başarı notu belirlenir ve harf notu olarak verilir. Ara sınavlar not ortalamasının ders başarı notuna etkisi, bazı dersler için, Fakülte Kurulu kararı ile %60 a kadar arttırılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Ancak, öğrencinin öğrenim gördüğü yarıyıl itibarıyla YANOsu en az 2.00 ise DC ve DD notları başarılı, 2.00ın altında ise DC ve DD notları başarısız olarak kabul edilir.

İstihdam Olanakları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez ve Hayvan Islahı ve Üretim Kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri Bölge Laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayinde, Belediyelerde, Özel kesimhanelerde, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Laboratuarlarında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gıda satışı yapılan market ve toptan satış noktalarında, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri, özel haralar, özel hayvan hastanelerinde görev yapabilir ve kendi kliniklerini açabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, gerekli şartları tamamladıkları takdirde yüksek lisans veya doktora programlarına başvuru yapabilirler.