TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Kamil Hakan Doğan

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur Öztürk

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur Öztürk

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr.Tülün Çora

Amacı: Kişilerin onuruna, özerkliğine, haklarına saygı göstererek mesleğini adil ve dürüst bir şekilde uygulayan, böylece toplumun ve kişilerin esenliğini yükseltmeye çalışan iyi hekimler yetiştirmektir.

Vizyon: Önümüzdeki yıllarda sağlık bakım etiğine ilişkin her konuda hizmet sunabilecek bir danışma merkezi olmak ve lisansüstü etik eğitimi verebilecek bir eğitim merkezi olmak.

Misyon: İnsanın değerini, haklarını, onurunu koruyan hekimlik uygulamalarının yaygınlaşmasına, Akademik etiğe uygun eğitim-öğretim sunulmasına, Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılmasıyla etik tutum ve davranışların yerleşmesine, Tıbbın bilimsel yönüyle insani yönünün ilişkisinin kurulmasına katkı sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Tarih Öncesi Dönem Tıbbı, İlk Çağ Uygarlıklarında Tıp Mezopotamya ve Mısır, İlk Çağ Uygarlıklarında Tıp Hint, Çin ve Diğer, Eski Yunan Tıbbı-I. II. Hipokratik Dönem, Ortaçağ Tıbbı İslamiyet dönemi Tıbbı, İbni Sina, Biruni, Farabi, Zehravi, vd., Rönesans Tıbbı Avrupada 17.,18., 19. Yüzyıllar, Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularında Tıp, Osmanlı Tıbbı Cumhuriyet Dönemi Tıbbı. Etiğin Tanımı, İşlevleri Önemi, Yeri Etik, Hukuk ve Ahlak arasındaki ilişki Etik Değerler, Tıbbın Değerleri Tıbbın Erdemleri, Hekimin Erdemleri Tıp Etiği İlkeleri Yararlılık, Kötü Davranmama Özerklik ve Adalet. Aydınlatılmış Onam Gerçeğin Söylenmesi Tıbbi Gizlilik, Sır Tutma ve Sırrı Açıklama Yaşamın Başlangıcıyla ilgili Etik Konular: Yaşamın Sonuyla ilgili Etik Konular Kıt Kaynakların (Organ Nakli, vb.) Adil Paylaşımında Etik

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp Tarihi ve Etik dersleri tıp fakültesi 1. sınıfta yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp Fakültesi öğrencisi olmak.

Mezuniyet Şartları: Sistematik bir bütünlük içinde ilişkilendirilmiş (entegre edilmiş) derslere ait kurulların sonunda ve yıl sonunda yapılacak final sınavında en az 60 puan ortalaması sağlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kurul sonu ve yıl sonu sınavlarında çoktan seçmeli test formatı kullanılmaktadır. Kurul içerisindeki ağırlığına göre soru yüzdeleri belirlenmekte olup her bir derse ait soruların en az %50 sinin doğru cevaplanması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Tıp eğitimi altı yıl süren ve bütünlük arz eden bir eğitim olduğundan bu aşamada bir istihdam olanağı bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp doktoru diploması alan mezunlar temel tıp bilimleri bölümlerinde doktora temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölümlerinde tıpta uzmanlık programlarına başvurabilirler.