TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülin ÇORA

Amacı: Tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri sağlamak, müfredatın geliştirilmesine katkı sağlamak, Tıbbi Bilişim alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmaktır. Tıp Eğitimi süresince ve sonrasında bireysel öğrenme yükümlülüğünün üstlenmesine, klinik gerekçelendirmede ustalaşılmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon: Tıp eğitiminde eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak, öğrenci merkezli eğitimin niteliğini arttırabilmek, öğretim üyelerinin eğitim becerileriyle ilgili gereksinimlerine yönelik sürekli eğitimlerine katkı sağlamaktır. Tıp eğitimi alanında uluslararası standartlara uygun gelişmeleri izleyen fakültedeki diğer anabilim dallarıyla bu gelişmeleri paylaşan ve uygulayan bir standartta eğitim sürekliliğini sağlamaktır.

Misyon: Tıp Eğitimi ve Bilişimi olarak, eğitim programlarını geliştirmek ve yürütmek, tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek, eğiticilerin eğitimini sağlamak, verilen eğitimi izlemek, değerlendirmek, hizmet ve araştırma yapmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 6 yıllık tıp eğitiminin ilk üç yılı boyunca klinik bilimlere hazırlık eğitiminin verildiği kuramsal ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Bu kapsamda Tıp Eğitimi ve Bilişimi 2 ana bölümden oluşmaktadır. 1) Tıp Eğitimi: *PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenim) : Bilginin kazanılmasındaki edilgen tutumu dışlamayı hedefler. Öğrenenlerden küçük gruplar oluşturulur, gruptaki tartışmaları yönlendirmek üzere gruba bir eğitim yönlendiricisi (öğretim üyesi) eşlik eder ve oturumların başlangıç noktasında bir senaryo yer alır. Senaryo üzerinde uygulama yapılır. *TEMBE (Temel Mesleki Beceri Eğitimi) : Belirlenen becerilerin, tanımlanmış bir standartta, yapılandırılmış yöntemlerle laboratuvar ortamında maket ve mankenler kullanılarak öğrencilere kazandırılmasıdır. *Anfi Dersleri : PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenim) ve TEMBE (Temel Mesleki Beceri Eğitimi) derslerine ön hazırlık amaçlı hazırlanmış yeterliliğe dayalı öğrenimdir. 2) Tıbbi Bilişim: Tıbbi bilgi ve becerinin yöntemi, kontrolü, karar verme süreçleri ile ilgi analizi için sistem analizi araçlarını kullanarak işlemler geliştiren bir bilim dalıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp öğrenci olmak

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Sistematik bir bütünlük içinde ilişkilendirilmiş (entegre edilmiş) derslere ait kurulların sonunda ve yıl sonunda yapılacak final sınavında en az 60 puan ortalamasını sağlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kurul sonu ve yıl sonu sınavlarında çoktan seçmeli test formatı kullanılmaktadır. Kurul içerisindeki ağırlığına göre soru yüzdeleri belirlenmekte olup her bir derse ait soruların en az %50sinin doğru cevaplanması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Tıp eğitimi altı yıl süren ve bütünlük arz eden bir eğitim olduğundan bu aşamada hâlihazır bir istihdam olanağı bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Üç yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara klinik bilimler eğitimine doğrudan geçiş yapmaktadırlar.