TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatih Kara

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Halk sağlığı ile ilgili temel bilgileri vermek, çağdaş gelişmelerin izlenmesini sağlamak, müfredatın geliştirilmesine katkı sağlamak, halk sağlığı alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmaktır. Tıp Eğitimi süresince ve sonrasında bireysel öğrenme yükümlülüğünün üstlenmesine, halk sağlığı çalışmalarını gerekçelendirmede ustalaşılmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinmiş, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet ürünleriyle modern halk sağlığı bilimine destek sunan, öncü bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon: Temel ve ileri halk sağlığı eğitimi vererek modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen, güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, halk sağlığı biliminin gelişmesine destek vermek, araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarıyla halk sağlığı bilimine katkıda bulunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Toplumda sık görülen sağlık sorunlarını sağlığın fiziksel, ruhsal ve sosyal belirleyicileri doğrultusunda, güncel sağlık göstergelerini kullanarak tanımlama epidemiyolojik araştırma yöntemlerini kullanarak sağlık sorunlarındaki öncelikleri ve korunma önlemlerini belirleme gerekli müdahaleleri planlama ve toplumun sağlık düzeyinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gereken bilgi, beceri ve tutumları kazandırılması.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. Sınıfında yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıf dersleri için 2. sınıfı tamamlamak. 6. sınıf stajı için 5.sınıf stajlarını tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: Sistematik bir bütünlük içinde ilişkilendirilmiş (entegre edilmiş) derslere ait kurulların sonunda ve yıl sonunda yapılacak final sınavında en az 60 puan ortalamasını sağlamak. 6. sınıf stajında ise devamsızlık yapmamak ve intörn föyünde belirtilen görevleri tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Kurul sonu ve yıl sonu sınavlarında çoktan seçmeli test formatı kullanılmaktadır. Kurul içerisindeki ağırlığına göre soru yüzdeleri belirlenmekte olup her bir derse ait soruların en az %50sinin doğru cevaplanması gerekmektedir. 6. sınıf stajı için intörn föyünde belirtilen görevleri tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.