TIP FAKÜLTESİ
Başvuru Şekli

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kuruluna dosya tesliminde verilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1) Dilekçe ve Taahhütnameler (İmzalar tam olmalıdır)

2) Yerel Etik Kurul Başvuru Formu

3) Bilgilendirilmiş Onam Formu: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunun içeriği tasarlanan araştırma yönünden yeterli ve uygun olmalıdır (Sağlıklı gönüllülerle yapılacak anket çalışmaları ve retrospektif çalışmalar hariç)

4) Dosyaya en az 3 kaynak (tam metin) eklenmelidir. (PDF olarak dijital)

Başvuru dosyasının toplantı gündemine alınabilmesi için toplantı tarihinden en az 7 gün önce sekretaryaya teslim edilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesi, Taahhütnameler, Yerel Etik Kurul Başvuru Formu ve varsa Bilgilendirilmiş Onam Formu ayrı ayrı poşet dosyalara konulup mavi dosya içerisinde başvurulması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesi, Taahhütnameler, Başvuru formu (imzalar olmadan), gerekli ise Bilgilendirilmiş Onam Formu, Anket, 3 Kaynak (tam metin) tek pdf formatında, stipgokad@selcuk.edu.tr adresine elektronik ortamda dosya ile aynı zamanda gönderilmelidir. Başvurular gündemin yoğunluğuna ve başvuru sırasına göre bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.

Yapılacak başvuruda yazım ve imza kurallarına dikkat edilmesi önemle rica olunur.

Etik Kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak yapılan ön inceleme sonrasında ilgili mevzuata belirtilen ve başvuru formalarına uygun olarak yapılan başvurular işleme konulur

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte “Girişimsel (invaziv) olmayan klinik araştırmalar” olarak tanımlanan, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmalar Komisyonun değerlendireceği ilaç ve tıbbi cihaz dışı klinik araştırmaların kapsamını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Anket çalışmaları,

b) Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan geriye dönük arşiv taramaları ve benzeri gözlemsel çalışmalar,

c) Kan, idrar, doku, görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleri ile veya rutin tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak çalışmalar,

ç) Hücre veya doku kültürü çalışmaları,

d) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyalle yapılacak araştırmalar

e) Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

f) Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar (tedavi edici etkilerinin araştırılması kapsam dışındadır)

g) Antropometrik ölçümlere dayalı çalışmalar,

h) Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmalar,

i) Diğer: Yukarıdaki gruplarda yer almayan, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak diğer araştırmalar.