TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Necmettin TARAKÇIOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa ACARER

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa ACARER

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa ACARER

AKTS Koordinatör: Prof.Dr.Necmettin TARAKÇIOĞLU

Amacı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donanmış, kullanılmakta olan mühendislik malzemelerinin özelliklerini inceleme, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini geliştirme bilgi ve becerisine sahip, analitik düşünebilen ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimsemiş, lisansüstü öğrenime hazır, mesleki alanında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilecek, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabul gören, toplum ve insanlık yararına çalışan, alanında yetkin akademisyenleri ve teknik altyapısı ile bilgi ve teknoloji üreterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, konusunda uzman Metalurji mühendisleri yetiştiren, disiplinlerarası çalışmaların yapıldığı, başarılı öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları da iş hayatında tercih edilen, uluslararası seviyede akredite olmuş öncü bir bölüm olmaktır.

Misyon: Öğretim üyesi kadrosunu ve fiziki altyapısını tamamlamış, etik anlayışa sahip, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olan, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen, bölge ve ülke sanayisinin sorunlarına cevap verecek nitelikte bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapan, bu çalışmalardan ortaya çıkan bilimsel verileri yayınlayan ve endüstriye aktaran, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, araştırmacı ve analitik düşünebilen, kültürel donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, konusunda yetki ve sorumluluk alabilecek, meslek etiğinden taviz vermeyen, çözüm üretebilen ve ufku geniş mühendisler yetiştiren bir bölüm oluşturmayı amaçlamaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze LYS sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya LYS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlen dirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca aldıkları 41ı zorunlu 11i seçmeli olmak üzere toplam 52 ders, 2 staj ve 1 işyeri eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Dört yıllık eğitim süresi boyunca öğrencilerin her dönem 30 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), toplamda 240 AKTS tamamlaması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde, öğrenci sayısına bağlı olarak mutlak değerlendirme sistemi ve/veya bağıl değerlendirme sistemlerinden biri uygulanır. Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde üniversitenin belirlediği takvime bağlı olarak bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı/ bir bütünleme sınavı ile değerlendirmeye alınır. Ayrıca öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde ödev, seminer, uygulama, proje, laboratuvar vb. etkinlikler de kullanılır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının %40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının ise en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız, yurtiçinde çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde üretim bazında görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb. konularında faaliyet göstermektedir. Bölümümüz mezunlarının çalışabileceği bazı endüstri kolları: Demir Çelik ve Döküm Demir Dışı Metal Üretim Otomotiv Kamu Araştırma Kurumları Savunma Sanayii Seramik ve Cam Enerji Madeni Eşya ve Makine Üretimi Polimer Elektronik Kaynak ve Tahribatsız Muayene

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen başarı kriterlerini göre başvurabilirler.