TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hacı SAĞLAM

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Murat CİNİVİZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Hayrettin DÜZCÜKOĞLU

Amacı: Makine Mühendisliği programının genel amacı, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Makine mühendisliği programı makinelerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üslenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölümümüzde verilecek olan mühendislik eğitimi öğrencilerin hem teorik hem de pratik olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından biraz farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuvar imkanlarından faydalanılacak hem de bölgemizde mevcut olan Makine Sanayisinin imkanlarından faydalanılacaktır. Öğretim amaçları belirlenirken, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülerek ve günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmaya çalışılmıştır. Makine mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınacaktır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. YÖK tarafından 2012-2013 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilecektir. Dört yıllık Mühendislik Lisans Öğrenimini tamamlayan öğrencilerin daha ileri düzeyde öğrenim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan Yüksek Lisans ve Doktora programı en kısa zamanda başlatılacaktır. Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisi unvanı verilir. Mezunlarımız reel sektörün ve endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak teorik eğitimin yanında güçlü bir pratik eğitim de alacaklar, ilgili endüstri stajları ve çalışmalarıyla reel sektöre çok daha hazır bir şekilde mezun olacaklardır.

Vizyon: Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olacağı, evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren, mesleki gelişme için gerekli alt-yapıya sahip, yaşam boyu öğrenme gerekliliğini kavramış, mesleğinin etik sorumlulukları, evrensel ve toplumsal etkileri hakkında bilinçli, çağın sorunlarına duyarlı, dünya standartlarında en üst düzeyde makina mühendisliği eğitimi veren, çalışanları ve öğrencisi ile mükemmelliğe erişmek üzere katılımcı, nitelikli ve anlamlı bir üretkenlik sergileyen, tüm temel etkinliklerinde yenilikçi, öncü ve lider bir bölüm oluşturmaktır.

Misyon: Vatandaşlık sorumluluğu ve toplumsal gelişmeye katkı yapmayı ön planda tutarak, öğrencileri, rekabetçi ve dinamik bir toplumda işbirliği içerisinde, bugünün olduğu kadar geleceğin mühendislik problemlerini de çözmek üzere, iş hayatında, akademik alanda ve sanayide geleceğin liderleri olmaya hazırlayan, uygulamaya dönük lisans ve lisansüstü eğitim vermek, Toplumun ve uygarlığın bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayide teknik, idari ve Ar_Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş, makina mühendisleri yetiştirmektir Temel ve gelişen alanlarda araştırmalar yaparak bilime ve teknolojik gelişmeye katkıda bulunmak. Ülkemiz için öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstrinin gelişimine yardımcı olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzde 1.yılda temel dersler, 2. ve 3. yıllarda mesleki dersler ve 4.yılda meslek derslerinin yanında seçmeli dersler okutulmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilerimize çağdaş düzeyde mesleki bilgiler verilmekte ve bu bilgiler laboratuar, proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek, öğrencilerin araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak öğrenciler bölümümüze kayıt başvurusunda bulunabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisans veya önlisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca aldıkları dersleri, 2 staj, 1 bitirme projesi eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Temel mühendislik bilgilerine ve analitik zihin yapısına sahip, yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi önemseyen, makine mühendisliği problemlerini tasarlama ve uygulama becerilerini kazanmış olarak gerek sanayi gerekse kamu kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Öğretim Kurumunun yönergeleri doğrultusunda Yatay ve Dikey Geçiş Programları ile aynı yada belirli sınırlar içerisinde farklı lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitim imkanına sahiptirler.