TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR

Mevlana Koordinatör: Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ

Amacı: Bilgisayar, bilişim ve yazılım alanlarındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, bilim ve teknoloji alanları ile araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, bilimsel üretim gücüne sahip, ileri düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilişim araç ve gereçlerini etkin ve verimli kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, bilgisayar alanında yetkin ve lisansüstü öğrenime hazır, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan, disiplinler arası çalışmalarda etkin olabilen ve etik davranış bilinciyle hareket eden bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası akredite olmuş, diğer üniversiteler ve özel sektörle sürekli iletişim halinde, uluslararası çapta kaliteli eğitim veren, iyi yazılımcılar yetiştiren, bölgesindeki en iyi bilgisayar mühendisliği bölümlerinden biri olmaktır.

Misyon: Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde eğitim almış toplum bireyleri yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Bilgisayar Mühendisliği çok aktif ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar ve internet, fert ve toplum hayatını büyük ölçüde etkilemektedir Dünya kısaca bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplumsal yapıya geçmektedir. Böyle bir toplumda bu değişimin öncüleri, hiç kuşkusuz, bilgisayar mühendisleri olacaktır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, genç beyinlerin, kendilerini bilgisayar yazılımı ve donanımı alanlarında geliştirmeleri için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, gerçekleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler, veri yapıları ve algoritma analizleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanları, bilgisayar ağları ve internet gibi önemli ara konuların temelini teşkil eden Fonksiyonel ve Nesneye Yönelik Programlama ve Algoritma Tasarımı gibi giriş dersleriyle eğitime başlarlar. Ayrıca, kendilerini daha da geliştirmek ve ileride yapacakları çalışmalara temel teşkil etme mahiyetinde Matematik, Fen Bilimleri gibi ilgili dallardan dersler alırlar. Öğrencilerin, dördüncü sınıfta bölüm derslerinin yanı sıra, hayatta karşılaşabilecekleri türden kapsamlı çalışmalar yapabilecekleri bir bitirme projesi alırlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 21/12/2010 tarih ve B.30:0.EÖB.0.00.00.03-04.01-6459- 046463 sayılı karar ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Yükseköğretim Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 018762 sayılı yazısı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında bölümümüze Normal ve ikinci öğretime ayrı ayrı öğrenci yapılması kararlaştırılarak öğrenci alımı yapılmıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 8 yarıyıl boyunca almaları gereken zorunlu ve seçmeli dersleri, 2 stajı ve 1 işyeri eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 8 dönemlik eğitim süresi boyunca öğrencilerin minimum 240 AKTSyi tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından veya bağıl değerlendirme sonucunda, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40i ile final/bütünleme sınav notunun % 60inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Son yıllarda piyasada özellikle üretim alanında bilgisayar mühendisine çok fazla talep olmaktadır. Kamu ve özel sektörün, üretim ve teknik işlemlerden sorumlu, endüstriyel yönetim, ürün geliştirme, test, teknik operasyonlar, servis ve kalite kontrolden sorumlu elemanlara ihtiyacı vardır. Özellikle genel ve geniş kapsamlı teknik problemlerden çok özel alanlarda uzmanlaşacak ve mühendislik problemlerine yönelik çözümler üretebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknisyen, tekniker, ustabaşı, usta ve isçi gibi bir organizasyonun uygulama aşamasında yer alan personele teknik bilgi danışmalığı yapacak, bu personelin organizasyonundan ve gerçekleştirilen uygulamadan sorumlu mühendise ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunları kamu kurumları ve özel sektörde mühendis olarak istihdam edilebilecektir. Son yıllarda piyasada özellikle yazılım, donanım ve temel bilgisayar bilimleri alanında bilgisayar mühendisine çok fazla talep olmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen başarı kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.