SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Amacı: Müzik Anasanat Dalı Türk Sanat Müziği yüksek lisans programının amacı, bilimsel ve sanatsal anlamda bilgi, beceri ve davranışlarla donatılmış, ulusal ve uluslararası etkinliklere gerek icra gerekse yazılı-sözlü sunum ile katılabilecek, bilimsel ve sanatsal etik değerlere saygılı, yerli-yabancı araştırmacı ve icracılar ile işbirliği yapabilecek, Türk Müziğini yurt içinde / dışında gerek icra gerekse teorik olarak tanıtabilecek sanatçı araştırmacılar yetiştirmektir. Program dört yarıyıla bölünmüş 120 AKTS eşdeğerli ders, seminer ve tez araştırması çalışmalarını kapsamakta olup, öğrencilerine ileri düzeyde bilimsel-sanatsal yazılı / sözlü anlatım dili yanında, mesleki-sanatsal-kültürel ve bilimsel yetkinlik kazandırmak ana hedef olarak belirlenmiştir.

Vizyon: Türk Sanat Müziği eserlerini, icra biçimini ve teori konularını içeren, ulusal ve uluslararası kapsamda etkinlikler, araştırmalar yaparak Türk Sanat Müziği eğitim-öğretim, icra ve tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Türk Sanat Müziği alanında verilen yüksek lisans eğitimi sonunda ulusal ve uluslararası etkinliklerde besteci, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı olarak ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun nitelikte sanatçı araştırmacılar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Türk Sanat Müziği programı dört yarıyıla bölünmüş 120 AKTS eşdeğerli ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve tez araştırması çalışmalarını kapsamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa başvurabilmek için dört yıllık lisans eğitimi almış olan Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Temel Bilimler, Ses Eğitimi, Müzikoloji ve Müzik Bölümlerinden mezunlar arasından başvuruda bulunan adaylara uygulanacak bilim sınavı sonunda başarılı olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar. Programa başvuruda ALES şartı aranmaz.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir programda yüksek lisans eğitimi almış olan adaylar, ders muafiyet dilekçesi ile enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Anasanat Dalı kurulunda görüşülüp ve uygun görülmesi halinde ilgili öğrenci programda yer alan derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Programda dört yarıyıla bölünmüş 120 AKTS eşdeğerli ders, seminer ve tez araştırması çalışmalarının tamamından geçer ve başarılı not alması, Tez savunmasından ise jüri kararı ile başarılı olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dersler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki grupta yürütülmektedir. Teorik derslerde, yazılı sınav icra ve performans sınavları ise uygulamalı yapılmakta olup, sınavdan geçer not almak gerekmektedir.

İstihdam Olanakları: Türk Sanat Müziği yüksek lisans mezunlarımız, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Müzik Öğretmeni, sanatçı araştırmacı olarak serbest çalışma alanlarında istihdam elde edebilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Henüz uygulanmamaktadır.