SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nurgül KILINÇ

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Tuğba Şener

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Hatice Harmankaya

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Tuğba Şener

Amacı: Çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda sanatsal ve bilimsel çalışma prensibini benimsetmek, öğrencilerin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, uygulama, deneme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde çalışma yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca tarihsel ve kültürel bilince sahip, bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin sanatçıları yetiştirmektir.

Vizyon: Girişimcilik ruhu taşıyan, bilime, sanata ve topluma yön veren, eğitim kalitesiyle üstünlük taşıyan, çağdaş eğitim programı sayesinde teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerin yaratıcılık ve estetik düzeylerinin gelişmesine katkı sunan, akademik becerilerin gelişmesinde rol oynayan, uluslar arası düzeyde bir program olmak.

Misyon: Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli tasarımcı ihtiyacını karşılamak, sanat, tasarım ve üretimi en etkili şekilde bütünleştirmek, dünyadaki yenilikleri takip etmek, tasarım alanında dünyada yüksek lisans ve doktora eğitimi veren kurumlarla eş değer diploma program denkliğini sağlamak, gelişen teknolojiye uygun, kaliteli eğitim almış, esnek şartlara uyum sağlayabilen, rekabetçi, çalıştığı kuruma katkı getiren tasarımcılar yetiştirmek, sanat ve tasarım alanında girişimci özellikler taşıyan bireylerin yetiştirilmesi ile ülke bazında istihdam alanı yaratmak, sanatın estetik boyutu ile tasarımın teknik çerçevesi arasında yaratıcılık ilişkisi kurularak ürün geliştirmek, sanata, tasarıma ve bilimselliğe ağırlık veren teknik bilgi ve becerilere sahip donanımlı bilim adamı ve sanatçılar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Moda Tasarımı, El Sanatları Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Seramik Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı gibi alanlarla ilgili içeriklere sahip opsiyonlu dersler ve tasarımın genel ilke ve esaslarını içeren ortak derslerden oluşmaktadır. Dersler, tasarım ve üretim sürecinin değişen toplumsal ihtiyaçlara göre belirlenmesini sağlayacak nitelikte olup pratik ve teorik şekilde uygulanmaktadır ve alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Programa lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt içinde veya yurt dışında eğitim veren Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım Fakültelerinin Tekstil Tasarımı, Moda Tasarımı, El Sanatları Tasarımı, Grafik Tasarımı, Seramik Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Sahne Sanatları Tasarımı, Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi, Mesleki Eğitim Fakültelerinin Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları ve El Sanatları bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının %50si bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı notunun %50sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. (Yatay geçiş kabulü Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılmaktadır).

Mezuniyet Şartları: Her yarıyıl en az 30 AKTS ve 6 ders olmak üzere toplamda 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla 12 ayrı dersten başarılı olunması ve Seminer ve Yüksek Lisans Tezi hazırlanması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler teorik ve uygulamalı dersler için vize, final ve bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler Akademik ve bilimsel çalışmalarda yer alabilecekleri gibi bunun yanında tasarım stüdyolarında, moda ajanslarında, tekstil ve giyim işletmelerinin tasarım, modelhane, Ür-Ge, Ar-Ge, ihracat, pazarlama, marka yönetimi veya müşteri ilişkileri bölümlerinde, bireysel girişim ile kendi işyerlerinde, tekstil sektörü içinde ve daha birçok alanda istihdam olanağı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan kişiler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.