SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
seyahat_isletmeciligi_ve_turist_rehberligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Tugay ARAT

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Tugay ARAT, Koordinatör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Alper ATEŞ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Tugay ARAT, Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞIR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Arş.Gör. Fatmanur Kübra CELİLOĞLU

Amacı: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı öğrencilerin turizm endüstrisindeki temel gelişmeleri izlemek, alanlarda akademik araştırma yapmalarını sağlamak, turizm sektörü ve onun alt endüstrileri olan tur operatörleri, seyahat acenteleri ve diğer seyahat kuruluşlarındaki güncel gelişme ve trendleri izlemek, sektör tarafından ihtiyaç duyulan araştırma projelerinin yapılmasını öğrenmelerini sağlamak, turizm ve seyahat işletmelerinin sorunlarını araştırmak ve çözüm üretmek, turizm sektörünü ve çevresini daha yakından tanımak ve algılamak, bireysel becerileri geliştirmek, ilgili konularda karar, strateji ve politika üretebilmeyi sağlamak, alacakları bilgileri en uygun şekilde iş yaşamına aktarma becerilerini geliştirmek ve ayrıca toplumun turizm ve seyahat bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi konularda yeterli düzeye gelebilmelerini sağlamaktır.

Vizyon: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı alanında uzman turizm ve seyahat sektörü hakkında akademik donanıma sahip geleceğin öğretim elemanlarını yetiştirmektir.

Misyon: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına katılan öğrencilerin turizm ve seyahat endüstrisindeki temel gelişmeleri izleyerek, alanlarda akademik araştırma yapmalarını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Yüksek Lisans öğrencilerinin uluslararası işletmelerinin stratejik ve rekabetçi alanlardaki ihtiyaçlarına uygun turizm ve seyahat alanında akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, eksikliklerinin farkında olarak sürekli gelişimi hedefleyip, kendi gelişim düzeyini denetleyebilen, özgün araştırma alanıyla ilgili akademik farkındalık yaratmak için gerekli çalışmaları yapabilen, alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinden yararlanabilen ve ilgili paket programları gelişmiş düzeyde kullanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenci kabulü, Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için: a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir. b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz. (2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan % 50den az olmamak koşuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir. (3) EABD kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir. (4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD kurulunun önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır. (5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Lisans mezunu olması

Mezuniyet Şartları: Yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Anabilim Dalı yüksek lisans programını başarı ile bitirdikten sonra gerekli yeterlikleri sağladığı takdirde doktora programına başvurabilmektedir.