SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Neslihan KIYAR

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Dr. Ekin DEVECİ

Amacı: Resim Anasanat Dalının amacı, eğitim ve öğretim programı süresince öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, sanatsal bir dil ile ifade eden, zihinler yetiştirmek resim anasanat dalının temel gayesidir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde tercih edilen, bölgesel anlamda öncü, bilimsel ve sanatsal mükemmelliği yakalamış, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Geniş bir perspektif içinde, çağdaş bir görüş ve anlayışla, evrensel düşünce ve değerlere sahip ulusal ve uluslararası düzeyde yarışabilen, sanat ve yaratıcılığın temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden, gelişime açık, yaratıcı, girişimci ve özgür bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1-Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, bir seminer, uzmanlık alanı dersi ve tez çalışmasından (tez çalışması öğrenciye ait uygulama çalışma örneklerini de kapsar) oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla on beş kredilik ders alabilir. 2- Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili EABD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki diğer programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, lisans dersleri, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri dokuzu aşamaz.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim Bölümlerinden mezun olan öğrenciler bu programa başvurabilirler. Başvuran adaylar içerisinden anasanat dalı tarafından önceden duyurulan sınav şartlarını sağlayan adaylar ilan edilen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler mezun olabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, galeriler ve atölyelerle kurduğu bağlantılar ile sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programdan mezun olan öğrenciler sanatta yeterlik/doktora programına öğrenim görmek üzere başvurabilirler.