SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
radyo_ve_televizyon Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Aytekin CAN

Erasmus Koordinatör: Dr. Sinem Evren YÜKSEL

Farabi Koordinatör: Dr. Sinem Evren YÜKSEL

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Birol GÜLNAR

Amacı: Radyo TV ve Sinema Yüksek Lisans Programının amacı, radyo televizyon ve sinema alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim, iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleme becerisi kazandırmaktır. Radyo televizyon ve sinema alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşarak bu sonuçları bilimsel çalışmalara, tezlere dönüştürebilecek insanların yetişmesini sağlamaktır.

Vizyon: Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı programında güncel ve ileri düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımlar derslere ve uygulamalı çalışmalara konu edilmektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı programda, radyo televizyon ve sinema alanına özgün katkılar sunabilecek nitelikte ders içerikleriyle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon: Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalının misyonu, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak radyo-televizyon ve sinema alanının bilim ve uygulamasına katkı sağlama, bölgesel ve ulusal yayıncılıkla ilgili problemlere ilişkin düşünce ve çözüm üretme hedeflerini görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Radyo TV ve Sinema lisans programında alandaki güncel ve ileri düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımlar derslere ve uygulamalı çalışmalara konu edilmektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı programda, radyo televizyon ve sinema alanına özgün katkılar sunabilecek nitelikte ders içerikleriyle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Radyo-Televizyon Sinema ve İletişim Bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlamış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Şartları: Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Tezli yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır.

İstihdam Olanakları: Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların ilgili birimleri başta olmak üzere, gazete, radyo ve televizyonlarda, ayrıca sinema ve dizi sektöründe görev alabilmektedir. Bunlar dışında akademik alanda kendilerini geliştirip üniversitelerde araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Anabilim Dalından mezun olanların doktora yapma imkanları bulunmaktadır.