SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Murat ARICI

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÇEŞMELİ

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ercan SALGAR

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül ADANALI

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ

Amacı: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans programının temel amacı, felsefe tarihinde ve düşüncenin kendi etkinliğinde açığa çıkan problemlere yüksek bir kavrayış geliştirebilen öğrenciler yetiştirmektir. Programın temel felsefe derslerinin yanı sıra interdisipliner derslerle, çeşitli disiplinlerden konuşmacıların konuk edildiği seminerler, okuma grupları, atölye çalışmalarıyla, lisansüstü öğrencide felsefi problem bilinci yaratmak ve bu problemleri yazılı ve sözlü biçimde tartışarak kendi argümantatif pozisyonlarını geliştirebilen öğrenciler yetiştirmek programımızın temel motivasyonudur.

Vizyon: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı, lisansüstü öğrencisini mezuniyetinde pratik anlamda yaşamda ve kuramsal olarak akademide bir üst aşamaya taşıma vizyonuna sahiptir. Lisansüstü öğrencisi, mezuniyetiyle birlikte gerek akademide gerekse çeşitli yaşam alanlarında sadece tecrübesine dayanarak cevaplayamayacağı sorular olduğunu kavrayıp, bu sorulara ayrımlar yaparak ilkesel yaklaşım geliştirme ve bu zeminde karar verebilme kapasitesinin farkına varır. Programın vizyonu, lisansüstü öğrencisine tam da bu vizyonu kazandırmaktır.

Misyon: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programının üç temel misyonu vardır Lisansüstü programının ilk misyonu lisansüstü öğrencileriyle iş birliği içinde, felsefe tarihinin ve felsefi düşüncenin kökensel problemlerini ayrımlar yaparak kavramsal düzeyde formüle edebilmek, felsefece yeni problemler üretmek ve ortaya çıkan yeni problemlere, eski çözümleri eleştirerek yeni çözümler önermektir. Lisansüstü programının ikinci misyonu, lisansüstü öğrencinin etkili bir şekilde akademik araştırma yapabildiğinden emin olmaktır. Lisansüstü öğrenci, öğrenim süresi boyunca Selçuk Üniversitesinin sağladığı geniş veri tabanını ve Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesini kullanarak gerekli literatür taramasını yapar, ilgili makale ve kitaplara ulaşır. Lisansüstü programının üçüncü misyonu, uzmanlaşma konusunda öğrencisinin ilgi alanı konusunda özerk karar verebilme kapasitesinin açığa çıkarmaktır. Program, lisansüstü öğrencisine sunacağı geniş araştırma alanları içinde tam olarak hangisinde uzmanlaşmak istediği konusunda karar verebilmesi için gerekli olan akademik ortamı sunar. Zihin felsefesinden bilim felsefesine, siyaset ve hukuk felsefesinden ahlak felsefesine, zengin ders içeriğinin yanı sıra öğretim elemanlarının danışmanlığı ışığında öğrenci, kendi ilgi alanını bulur ve programda edindiği becerilerle söz konusu alan üzerine uzmanlaşır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı, felsefe alanında lisansüstü eğitim veren tezli bir yüksek lisans programdır. İlk yüksek lisans öğrencilerini 2018-2019 eğitim öğretim yılında kabul eden Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans programı genç bir program olmasına rağmen, gerek Anglo-Amerikan analitik felsefenin gerek Kıta Avrupası felsefesinin gerekse Türk-İslam felsefe geleneğinin kendine özgü düşünce temalarına dokunabilen çok yönlü bir programdır. Zihin felsefesinden bilim felsefesine, mantıktan bilim tarihine, siyaset ve hukuk felsefesinden etik ve epistemolojiye kadar, geniş bir çalışma alanına yayılan program dersleri ve akademik kadrosuyla lisansüstü programı, lisansüstü öğrencilerine kendi seçimlerini yapabileceği zengin bir formasyon kazanma imkânı sunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans programı, bağlı olduğu Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kayıt ve kabul koşullarına göre lisansüstü öğrenci kabul etmektedir. Başvuran adaylar, yurtiçi ya da yurtdışı denkliği olan bir yüksek öğretim kurumundan lisans diplomasına sahip olmalıdır. Adayların, ALES puanının %50si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25i, yazılı bilim sınavı notunun %25inin toplamı alınarak başarı sırası tespit edilir. Bu şartların yanı sıra, yüksek lisans öğrenci alım ilanının çıktığı döneme ilişkin özel koşullar EAD kurulunca belirlenmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı, programa kabul edilen lisansüstü öğrencinin, ulusal ve uluslararası değişim programlarında ya da daha önceki bir lisansüstü programda aldığı en fazla iki ders, intibak kurulu tarafından olumlu değerlendirilmesi koşuluyla, sayılabilir. Önceki öğrenim geçmişinin, yüksek lisans programına dahil edilmesi böylelikle mümkünken, öğrenim geçmişinin, asıl programa başlamadan önce bilimsel hazırlıkla desteklenmesi de gerekebilir. Programa kabul edilen öğrencilerden, lisans ya da yüksek lisans derecesini, felsefe lisans programından farklı bir alanda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla, EAB dalı kurulunun kararı doğrultusunda bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıldır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri lisansüstü programını tamamlamak için gerekli derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci EAD kurulunun değerlendirmesiyle lisansüstü ders alabilir.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programının ders yükü, tez çalışmasının yanı sıra, en az yedi ders (en az 21 kredi), seminer ve uzmanlık alan derslerinden oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması kredisizdir ve sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisansüstü öğrencinin, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kredili dersler ve seminer dersini başarıyla tamamlaması için dört yarıyılı bulunmaktadır. Buna ilaveten, tez çalışmasını tamamlayıp tezini savunması için ise en çok altı yarıyılı bulunmaktadır. Azami süreler içerisinde tezini tamamlamayan ya da tez savunmasını yapmayan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Tez savunma jürisinin kurulmadan önce, lisansüstü öğrencinin çalıştığı alanda en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması gerekir. Yahut bir bilimsel makalesinin kabul almış veya yayımlanmış olması, bir adet kitap yazarlığı ya da kitap bölümü yazarlığı olması gerekir. Tüm bu akademik etkinliklerin biri ya da birkaçının gerçekleştirilmiş olması tez jürisinin kurulmasının önkoşulu olarak aranır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programına devam eden lisansüstü öğrenci, bilimsel hazırlık programındaysa, başarılı sayılması için lisans programından aldığı derslerden en az CC harf notu elde etmesi gerekir. Yüksek lisans programından aldıkları derslerden ise, derslerin en az %70ine katılmış olmak kaydıyla, en az CB harf notu alması gerekir. Bilimsel hazırlık programında aldığı derslerden başarı sağlayamayan lisansüstü öğrencinin programla ilişiği kesilir. Lisansüstü öğrencinin, yüksek lisans programından mezun olabilmesi için ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Selçuk Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programı mezunları, tezli yüksek lisans diplomasıyla `Felsefede Uzmanlık unvanı alırlar. Mezunlarımız program sonrasında, çalışma ve ilgi alanlarında açığa çıkan sorunlara rasyonel ve ilkesel yaklaşımlar geliştirerek çözüm önerileri sunabilecek kapasiteye sahip olurlar. Programımızın mezunları, ilgi ve çalışma alanlarının, hayatın içindeki sorunlarla ilkesel ve kuramsal olarak nasıl ilişkileneceğini belirleyebileceklerdir. Bunun yanı sıra, uzmanlık alanlarından bağımsız olarak, soyut ve ilkeler üzerine düşünme gerektiren ve yaratıcı çözüm talep eden çeşitli çalışma alanında formasyon kazanmış olacakları için akıl yürütme biçimleriyle söz konusu alandaki rakiplerine kıyasla daha görünür hale gelebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlamış mezunlar gerekli koşulları yerine getirmek ve kendi alanında yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda diğer lisansüstü programlara ve doktora programlarına başvuru yapabilirler.