SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ARI

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Ali CEBİRBAY

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Didem Önay DERİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr. Öğrt. Üyesi Ebru BAYRAK

Amacı: Toplumdaki çeşitli gruplarda sağlıklı beslenme davranışların benimsenmesini geliştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla davranış ve eğitim bilimlerinin kuramsal anlayışı ve uygulamaları ile sağlık, gıda ve beslenme bilimlerini ilişkilendirebilen uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Beslenme ve diyetetik alanındaki bilimsel gelişmeleri takip eden, bilimsel doğrular, kanıta dayalı esaslar çerçevesinde, insan ve toplum sağlığını geliştirmeyi ilke olarak benimseyen dünya standartlarına uygun, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, model olabilecek bir bilim dalı olmaktır.

Misyon: Beslenme ve diyetetik alanındaki kuram, yaklaşım, yöntem ve uygulamalar konusunda bilgi ve beceriye sahip, toplumda bilimsel temelli besin ve beslenme bilgisinin yaygınlaştırılmasında etkin rol oynayan, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerini ve beslenme durumunu bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri ile belirleyebilen, toplu beslenme hizmetlerini yönetme yeteneğine sahip, hastalıklara özgü diyetler düzenleyebilen, beslenme plan ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması konusunda katkı sağlayan, beslenme ve diyetetik alanında modern teknolojik araçları kullanabilen, farklı disiplinleri içeren takımlarda çalışma becerisine sahip, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, mesleki ve etik sorumluluk bilincine ve güçlü iletişim yeteneğine sahip, evrensel ve ulusal insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen, ulusal ve uluslararası çevrelerde aktif rol üstlenebilecek yüksek nitelikli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı lisansüstü programları Çocuk Gelişimi ve Beslenme Eğitimi uzmanlık alanında eğitim verir. Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı ve Beslenme Eğitimi Bilim Dalı olmak üzere iki bilim dalı bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara öğrenci kabulü şartlarına tabidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce aldıkları lisansüstü derslerinden başarılı olduklarından Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS yi programda bulunan seçmeli ve zorunlu derslerden başarılı olmak koşuluyla tez ve seminer çalışmasını tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Selçuk Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulama Esaslarınca belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar tüm sağlık birimleri (hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb), çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler ve gıda sanayinde uzman olarak çalışabilmekte ve/veya üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.