SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
alman_dili_ve_edebiyati Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz KOÇ

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Müge ARSLAN

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Elif ERDOĞAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Müge ARSLAN

Amacı: Alman Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programının amacı, filolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, uluslararası ilişkileri yürütebilecek, etik değerleri önemsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşen Filologlar yetiştirmektir. Dört yarıyıla uygun tasarlanan yüksek lisans programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebiyat ve dilbilim kavramları ile kültürel ve mesleki yetkinlik kazandırmayı ilke olarak hedeflemiştir.

Vizyon: Alman dilinde yazılmış eserlerin bilimsel kriterler çerçevesinde Almanca olarak incelenmesi, Türkçeye kazandırılması, Türk Edebiyatı ile mukayesesi, dilbilim aracılığı ile sağlıklı iletişimin kurulması, dillerin art zamanlı ve eş zamanlı irdelenmesi, programın bakış açısını göstermektedir.

Misyon: Ülkemizin dış ülkelere tanıtılmasında ve Almanca konuşulan ülkelerin siyasi, ekonomik ve kültürel yapılarının, Almanya bilgisi olarak bizim kültürümüzle buluşmasında, bilim adamlarımıza ve siyasilere tanıtılmasında ülkemizin bakış açısını geliştirecektir.

Program Dili: Almanca/Türkçe

Program Tanımı: Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında kadrolu 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve kendi alanında yeterli düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Alman Dili ve Edebiyatı lisans programlarından mezun olan öğrenciler Alman Dili Eğitimi Bilim alanında yüksek lisans programına başvurabilirler.

Mezuniyet Şartları: Tezli Yüksek Lisans programı, 21 krediden az olmamak koşuluyla en fazla 24 ulusal kredi ve en az 7 ders , 1 seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Ders aşaması tamamlandıktan sonra danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Tezli yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sınavı notu dikkate alınır. Başarı notunun ara sınav notunun % 25?i, ödev notunun % 25?i ve yarıyıl sınavı notunun % 50?si olmak üzere, toplam en az 70, harf sisteminde CC, 4?lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu ara sınav notunun %50?si ile yarıyıl sonu notunun %50?sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 70, harf sisteminde CC, 4?lü not sisteminde 2.72 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu notunun en az 70, harf sisteminde CC, 4?lü not sisteminde 2.72 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

İstihdam Olanakları: Yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Akademisyen ya da yabancı dil Okutmanı olabilmekte, turizm sektörü, bankacılık, basın yayın, dış ticaret özel şirketlerde dil bilen eleman olarak istihdam imkanı bulabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans programından başarı ile mezun olan öğrenciler, başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde ilgili bölümün doktora programına başvurabilirler.