SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.
TYYÇ16
Hukukun temelkavramlarını ve başlıcahukuk disiplinlerinintemel özelliklerinisıralar.
TYYÇ17
Hukuk metodolojisineilişkin temel bilgileresahiptir.
TYYÇ18
Hukuk uygulamasındakarşılaşılan temelsorunların bilgisinesahiptir.
TYYÇ19
Karar, Temel hukuk metinleriniasgarî düzeyde inceler, yorumlar,değerlendirir.
TYYÇ20
Hukukun temel kavramlarına vehukuk metodolojisine ilişkin temelbilgilerden hareketle yalın hukuksorunlarını çözer.
TYYÇ21
Hukukun temel kavramlarına,hukuk metodolojisine ve temelhukuk sorunlarına ilişkin olarakedindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakınsosyal bilimler alanlarında kullanır.
TYYÇ22
Adli hizmetler alanında ihtiyaçlarıkarşılayıcı temel bilgilerikullanmalarını sağlayacakbecerileri kazanır.
TYYÇ23
Hukuk alanına ilişkin temeldüzeydeki bir çalışmayıbağımsız olarak yürütür.
TYYÇ24
Sorumluluğu altındaçalışanların bir projeçerçevesinde gelişimlerineyönelik etkinlikleri yürütür.
TYYÇ25
.Hukukun temel kavram vesorunlarına ilişkin bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir.
TYYÇ26
Öğrenimini hukuk lisanseğitim düzeyine ya da adaletyardımcı hizmetlerineyönlendirir.
TYYÇ27
Yaşam boyu öğrenmebilinci kazanır.
TYYÇ28
Hukukun temel kavram vesorunlarıyla ilgili sahip olduğutemel bilgi ve beceriler düzeyindedüşüncelerini yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ29
Hukuk alanına ilişkin temelkonularda düşüncelerini uzmanolan ve olmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ30
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 Genel Düzeyindekullanarak hukuk alanındaki temelbilgileri izleyebilme vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ31
Hukuk alanının gerektirdiği enaz Avrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ32
Alanla ilgili temel bilgilerekuramsal ve uygulama düzeyindesahiptir.
TYYÇ33
Sosyal ve Davranış Bilimlerindetemel kavramları tanımlar,kavramlar arası ilişkileri sıralar.
TYYÇ34
İnsanlar ve toplumlararasıilişkilerin işleyiş kurallarına dairtemel bilgilere sahiptir
TYYÇ35
Toplumlarının yaşadığıdönüşümlerin nedenleri vesonuçları hakkında temel bilgileresahiptir.
TYYÇ36
Temel düzeyde veri işleyebilmekiçin gerekli bilgilere kuramsal veuygulama düzeyinde sahiptir.
TYYÇ37
Alanla ilgili bilgileri analiz etmeve uygulamadaki yansımalarınıdeğerlendirme becerisine sahiptir.
TYYÇ38
Sosyal ve davranış bilimlerikuramlarındaki kavramlararasında bağ kurar.
TYYÇ39
Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarınaulaşabilme becerisine sahiptir.
TYYÇ40
Alana ilişkin bilgileri teknikolanaklarla işleyebilme ve bubilgileri alanın gerektirdiği teknikdonanımla (bilgisayar ortamındavb.)sunma becerisine sahiptir.
TYYÇ41
Alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileri aynı alandabir ileri eğitim düzeyinde veyaaynı düzeydeki bir alandakullanabilme becerilerine sahiptir.
TYYÇ42
Alanla ilgili birmeseleyi gerek ekiphalinde gerekse dekendi başına bağımsızbir şekilde araştırır
TYYÇ43
Alanı ve ilgili altdallarda yapılacakçok üyeli gruparaştırmalarınınsüreçlerini vezamanlamasınıplanlar, planlanmışgörevleri istenildiğiölçüde ve zamanındayerine getirir
TYYÇ44
Toplumsal hayatıngerekleridoğrultusundadavranmak, tutum vetavırlarıyla toplumaörnek olur.
TYYÇ45
Gerek kendi başınagerekse de grup içindeöğrenebilmeyetkinliğine sahiptir.
TYYÇ46
Neyi nasılöğreneceğini gösterir.
TYYÇ47
Öğrenimini aynıalanda bir ileri eğitimdüzeyine veya aynıdüzeydeki bir mesleğeyönlendirir.
TYYÇ48
Yaşam boyu öğrenmeve sorgulama bilincinesahiptir.
TYYÇ49
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri,yazılı ve sözlü olarak aktarır.
TYYÇ50
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyalsorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje veetkinliklere dönüştürür.
TYYÇ51
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsalaltyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığıfarklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
TYYÇ52
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil PortföyüA2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındakibilgileri izler ve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ53
Alanının gerektirdiği ölçüde AvrupaBilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ54
Alanla ilgili bilgi vebirikimlerinoluşturulması (toplama,yorumlama vesonuçların duyurulması)sürecinde toplumsal,kültürel, bilimsel ve etikdeğerlere uygun hareketeder.
TYYÇ55
Sosyal haklarınevrenselliği, sosyaladalet, kalite ve kültüreldeğerler ile çevrekoruma, iş sağlığı vegüvenliği konularındayeterli bilince sahiptir.
TYYÇ56
Değişime ve yeniliğekarşı açık tutumasahiptir
TYYÇ57
Hukuk mesleğiningerektirdiği dürüstlük,adalet ve etik anlayışıbilincine sahiptir.
TYYÇ58
Demokrasi, laiklik,sosyal devlet ve hukukunüstünlüğü gibi anayasaldeğerde temel ilkelerinönemi vevazgeçilmezliğininbilincine vararak bu ilkeleribenimser.