SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Tuğba USLUGİL

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Şamil ŞEN

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Dr.Özkan DEMİR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Şamil ŞEN

Amacı: Yerel Yönetimler Programı, siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetim birimleri için yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Dünyada ve Türkiye de gerek "küreselleşme", gerekse Avrupa Birliği sürecinde "yerelleşme" ve Türkiyenin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin? önemi daha da artmaktadır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu süreçte çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi yerel yönetimciler yetiştirmek.

Misyon: Öncelikle devlet sektörüne ve daha sonra özel işletmelerde belirli pozisyonlarda yer alabilecek hem kendi bilgisini aktaracak hem de çalışarak bilgi deneyim ve tecrübesini arttıracak konuma sahip temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir.

Program Dili: Eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında öğretim hizmetine başlamıştır. Bu süreçle birlikte okulumuzda oluşturulan programlardan birisi de Yerel Yönetimler Programıdır. Program Normal Öğretim 30 kişilik kontenjanı ile her yıl ortalama %90 oranında doluluk yaşamaktadır. Yerel Yönetimler Ön Lisans Programı, öğrencilere yönetim, yerel yönetimler, yerel yönetimler maliyesi, kent politikası, kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetimler muhasebesi, anayasa hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, Türk vergi sistemi, halkla ilişkiler, temel hukuk, toplum bilimi, ekonomi, kamu maliyesi, siyaset bilimine giriş, büro yönetimi ve yazışma teknikleri, yabancı dil, bilgisayar, iletişim, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda temel bilgiler vererek, özellikle belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 60 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yerel Yönetimler Programını tercih etmek isteyen öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş sınavı sonuçlarına göre Sözel puan türünden istenilen puanı alarak tercihlerini yapmaktadırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 30 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması ve toplam 120 AKTS krediyi tamamlaması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: rogramda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok. G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/sinav.php/

İstihdam Olanakları: Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde ve idarenin yönetici gerektiren her kademesinde görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yerel Yönetimler ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bu fakülteler ve bölümleri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi- Kamu Yönetimi Bölümü-Siyaset Bilimi Bölümü-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümü ve bunların denkliklerin de ki okullardır.