SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
1- Yönetim (kamu ve işletme) alanında bilgi sahibi olurlar ve özellikle Yerel yönetimler alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilirler.
P.Ç.1
2- Türkiyenin yönetim yapısını tanırlar.
P.Ç.3
3- Yerel yönetimler alanındaki mevzuatları bilir ve değişiklikleri takip edebilirler
P.Ç.6
1- Kamu Yönetimi biliminin doğasını anlama ayrıca bilime ve teknolojiye karşı pozitif tutumlara sahip olurlar.
P.Ç.5
2- Kamu ve yerel kuruluşların yönetimini bilme, gerekli yazışmaları yapacak kadar bilgi, beceri ve kültüre sahip olurlar.
P.Ç.4
3- Muhasebe ile ilgili kayıtları tutarak, gerekli raporları hazırlamak için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri edinirler.
P.Ç.7
4- Bilgi teknolojilerini beceriyle ve güvenle kullanarak, yerel yönetimlerin kalite çalışmalarında, halkla ilişkilerinde, hizmet verme faaliyetlerinde etkili özelliklere sahip olabilirler.
P.Ç.8
1- Kentleşme, çevre ve kültürel mirasa ilişkin sorunları kavrar ve neden sonuç ilişkisi kurarlar.
P.Ç.11
2- Kamu ve yerel yönetim kuruluşlarında, orta kademe yönetici adayları olarak, yerel yönetimlerin performansının artmasına katkıda bulunabilecek etkin davranışları edinirler.
P.Ç.14
3- İhale, imar, planlama süreciyle ilgili destek hizmetler sağlarlar.
P.Ç.13
4- İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler hizmetlerine destek hizmetler sağlarlar
P.Ç.10
5- Kent halkıyla etkin ve seviyeli ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olurlar. Demokrasi konusunda ve yerel mevzuat çerçevesinde gerekli olan bilgi, beceri ve profesyonel davranışları sergileyecek kişilik özelliklerini geliştirebilirler
P.Ç.12
6- Çalıştığı yerel yönetimlerdeki ücret, kıdem tazminatı, iş sözleşmesi, ticaret hukuku mevzuatı gibi yerel yönetimleri ilgilendiren hukuki süreçleri yakından tanıma ve edindiği bilgileri gerektiğinde uygulamaya koyabilirler.
P.Ç.9
7- Teorik bilgileri uygulamada karşılaştığı durumlarla ilişkilendirir ve kendilerini geliştir ve yenilikleri takip ederler.
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.