SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Muhasebe, temel işletmecilik, ekonomi, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır ve gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olur.
P.Ç.2
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olur ve bu bilgileri çalışma hayatında kullanır.
P.Ç.5
Alanı ile ilgili bölümde üretim, tüketim ve çeşitli uygulama süreçlerindeki yiyecek-içecek, servis ve önbüro işlemlerini, tekniklerini ve esaslarını bilir ve uygular.
P.Ç.7
Alanı ile ilgili bölümde temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular.
P.Ç.6
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte alanı ile ilgili yazışmaları yapar, bilgi depolar ve otomasyonla ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırır.
P.Ç.4
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olur.
P.Ç.3
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
P.Ç.12
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olur.
P.Ç.8
İnsan kaynakları yönetimi, iş hukuku, iş güvenliği ve kalite bilincine sahip olur.
P.Ç.9
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve turizm sektöründe yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.11
Konuklarla ilgili problem çözme ve bilgi verme yeteneklerini geliştirir.
P.Ç.10
Turizm terminolojisini öğrenir, kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.