SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Kürşad SAYIN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör..Mürsel KAYA

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Cengiz URBAŞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Kürşad SAYIN

Amacı: Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının hedefi yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip turizmcilerle, sektörün kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Hazırlanan program sektöre teorik olduğu kadar uygulama tecrübeleri de edinmiş meslek elemanları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirerek bölgede lider konumunda olmak.

Misyon: Turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında tek program olarak Turizm ve Otelcilik ön lisans programı ile açılmıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programının toplam Normal Öğretim 60 ve İkinci Öğretim 60 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı, öğrencilere önbüro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek, yabancı dil, muhasebe, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, iletişim ve otomasyon sistemleri alanlarında temel bilgiler vererek, çeşitli ölçeklerde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, seyahat acentaları ve ağırlama hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 60 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve "Turizm ve Otel İşletmeciliği" için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 60 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması ve Toplam 120 AKTS krediyi tamamlaması gereklidir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok. G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ http://www.selcuk.edu.tr/Yonetmelik.aspx

İstihdam Olanakları: Bu bölümden mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek ve içecek işletmeleri, kongre ve fuar işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, rekreasyon işletmeleri, hava yolları ve ter şirketleri, denizcilik ve kruvaziyer işletmeleri, rent-a-car işletmeleri, enformasyon merkezleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakülte/yüksekokulların "Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi ve Otel Yöneticiliği" lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.