SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.5
Tur yönetimini bilir, gruba liderlik eder, güçlü bireysel, grup ve örgütsel iletişim gerçekleştirir.
P.Ç.2
Turist çekim ögelerini tanır ve destinasyon yönetimini bilir.
P.Ç.8
Seyahat acentelerinde belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.10
Türkiyenin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatır.
P.Ç.4
Turizm İşletmeciliğini ve işletme yönetimini bilir.
P.Ç.9
Turizm ve seyahat acenteciliği ile ilgili mevzuat bilgisine sahiptir.
P.Ç.6
Turizm ve seyahat hizmetlerinin pazarlanması ve satışı ile ilgili her türlü bilgiye sahiptir.
P.Ç.7
Konaklama işletmelerinin önbüro bölümünde yürütülen işlemleri bilir.
P.Ç.3
Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
P.Ç.1
Seyahat acentelerinde kullanılan teknolojileri ve otomasyon sistemlerini bilir.
P.Ç.15
Grup içi ve dışı etkin iletişim kurar, sorunları hızlı ve etkili biçimde çözer
P.Ç.13
Hızlı ve doğru kararlar alır, insiyatif kullanır.
P.Ç.14
Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
P.Ç.16
Manüel ve bilgisayar ortamında uçak bileti keser.
P.Ç.11
Departmanlar arası ve diğer işletmelerle etkili iletişim kurar.
P.Ç.12
Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade eder. En az bir dili çok iyi derecede konuşur, okur ev yazar.
P.Ç.20
Seyahat acentelerinin turizm tüketicilerine sunduğu her türlü hizmeti planlayıp sunar.
P.Ç.18
Tur, paket tur ve tur çeşitlerini bilir ve yeni paket tur programları hazırlar.
P.Ç.17
Seyahat yönetimi ile ilgili her türlü operasyonu yürütür.
P.Ç.19
Paket tur maliyet hesabını çıkartır.
TYYÇ1
Ortaöğretimdüzeyindekazanılanyeterlilikleredayalı olarakbeşeri bilimleralanındagüncel bilgileriiçeren derskitapları,uygulama, araçgereçler vediğerkaynaklarladesteklenentemeldüzeydekikuramsal veuygulamalıbilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal ve uygulamalıbilgileri aynı alanda bir ileri eğitimdüzeyinde veya aynı düzeydeki bir alandakullanır
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri kullanır,verileri yorumlar ve değerlendirir,sorunları tanımlar, analiz eder vekanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri toplumahizmet alanlarında kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ5
Beşeri bilimler alanında gereksinimduyulan temel düzeydeki nitelikli insangücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal vekültürel birikime sahiptir.
TYYÇ6
Beşeri bilimleralanıyla ilgiliuygulamalardakarşılaşılan veöngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek içinekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ7
Sosyal, kültürel vesanatsal alanlardayürütülen bir projeçerçevesindesorumluluğu altındaçalışanlarıngelişimlerine yöneliketkinlikleri yürütür.
TYYÇ8
Beşeri bilimler alanındaedindiği temel düzeydekibilgi ve becerileri eleştirelbir yaklaşımladeğerlendirir,sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve karşılar.
TYYÇ9
.Beşeri bilimler alanındakiöğrenimini aynı alanda birileri eğitim düzeyine veyaaynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ10
Kültür, sanat ve eğitimalanlarında yaşam boyuöğrenme bilinci oluşturur
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardasahip olduğu temel bilgi ve beceridüzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür vesanat alanlarında en uygun iletişimaraçlarıyla aktarır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardakidüşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanatalanlarındaki sorunlara ilişkin çözümönerilerini uzman olan ve olmayan kişilerletartışır
TYYÇ13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil PortföyüA2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeribilimler alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanıyla ilgiliverilerin toplanması,uygulanması ve sonuçlarınınduyurulması aşamasındabilimsel, kültürel, sanatsal veetik değerleri gözetir
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanında sosyal,kültürel ve sanatsal haklarınevrenselliğine değer verir,sosyal adalet bilincine sahiptir,tarihi ve kültürel mirasa sahipçıkar, sosyal ve kültüreldeğerlere önem verir.
TYYÇ17
Çevreyi koruma bilincinesahiptir
TYYÇ18
Sosyal, kültürel ve sanatsalalanlarda kalite yönetimi vesüreçlerine uygun davranır vekatılır.