SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
P.Ç.1
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.2
Hayat boyu öğrenme bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
P.Ç.6
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim programları kullanarak tasarım yapma ve alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mimari-statik proje ve detaylarını çizebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.8
Teknik düşünmeyi geliştirme, problem çözme becerisi kazanmak.
P.Ç.5
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.7
Alanı ile ilgili proje çalışmalarının bulgularını, sonuçlarını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme becerisi kazanmak.
P.Ç.4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
P.Ç.14
Bireysel olarak veya takımlarda çalışma becerisi kazanmak.
P.Ç.16
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
P.Ç.9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak.
P.Ç.10
Teknik resim, bilgisayar destekli çizim programları kullanarak tasarım yapma ve alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mimari-statik proje ve detaylarını çizebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.11
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
P.Ç.12
Temel yapı bilgi ve kültürüne sahip olabilme, bilgi ve becerilerini gerektiği gibi kullanarak inşaat sektörüne teknik hizmet sunabilmek.
P.Ç.13
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişi kurabilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.15
İş güvenliği, işçi sağlığı, kalite bilinci ve meslek etiği konusunda bilgi sahip olmak.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.