SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖK

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Ahmet Görkem AKYÜREK

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Nevruze SAYIN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Nevruze SAYIN

Amacı: Program sonucunda öğrenci bilgisayar yardımıyla çizim yapabilir ve inşaat işlerinde kullanılan paket programlara hazırlanır. Uygun gereçleri kullanarak her çeşit yapının projelendirilmesi ve detaylandırılmasına yardımcı olur. Mevcut bir yapıda yapılacak küçük değişikliklerin projelendirilmesini ve inşaat devamı süresince geçici işlerin detaylandırılmasını tasarlar veya tasarlanmasına yardımcı olur. İnşaat yapım resimlerini yorumlar, gerekli hallerde işçinin resme uygun iş yapmasını sağlamak amacıyla uygun serbest el resimleri çizer. Yapısal bakım ve onarım hazırlıklarına yardımcı olur. İmalatçı verilerini ve başka ilgili bilgiyi kullanarak bütün inşaat çalışmalarında kullanılacak tesis nevileri üzerinde öneride bulunur. Yapı işlerinde kalite kontrol amacıyla yapılan deneysel çalışmalar için laboratuar teçhizatını kullanabilir ve ilgili deneyleri yapabilir. İlk tahmin maliyetinin ve programının hazırlanmasına yardımcı olur.

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen inşaat sektörüne çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen etik değerlere sahip teori ve uygulama teknoloji ile bütünleşmiş girişimci araştırmacı toplumsal sorumluluk sahibi inşaatçılar yetiştirerek bölgede lider konumda olmak.

Misyon: İnşaat Teknikerliğinin hedefi, konut, baraj, yol, köprü hava alanı v.b. yapı inşaatlarında aktif olarak görev alan kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu yada yerel yönetimlerin doğal kaynak, karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında teknik eleman olarak çalışacak kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İnşaat programında iki yıl süreli (dört yarıyıl her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim öğretim verilmektedir. Öğrenciler her eğitim öğretim sonunda 6 haftalık proje ve denetime dayalı eğitim ve müteahhit firmalarda özellikle inşaat şantiyesinde veya Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı v.b. birimlerinde staj yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojilerine uygun inşaat sektörünün beklentilerine cevap verecek yeterlilik esneklik ve çeşitliliğe sahiptir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve ?İnşaat Teknolojisi ? için yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa yerleştirilmektedirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen, mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış (120 AKTS karşılığı) ve başarmış olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması, uygulamaları, 2. ve 4.dönem sonunda yapılacak olan herbiri 30 iş günü olan 2 stajı da tamamlaması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Konutlarda ticaret merkezlerinde kadar tüm yapıların planlama proje yapım ve kontrol aşamalarında yönetmelikler çerçevesinde görev alan teknik elemanlardır. Yapı malzemesi ve test laboratuarında çalışabilir. Her türlü yapının şantiye hizmetlerinde görev yapabilirler. Resmi kurumlar belediyeler ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: İnşaat teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.