SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON
Bölüm Başkanı: Dr.Öğr.Üyesi Yalçın IŞIK

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Hasan Serhat ÇERÇİ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör.Abdullah KURT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Yalçın IŞIK

Amacı: Elektronik Teknolojisi alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirmek.

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen elektronik teknoloji sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi elektronik teknikerleri yetiştirerek bölgede tercih edilir olmak.

Misyon: Elektronik teknolojileri sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: 1. sınıfta temel elektronik bilgileri verilip 2. sınıfta bu bilgiler ileri meslek dersleriyle uygulamaya dönüştürülmektedir. Ayrıca bilgisayarın genel kullanımı ve mesleki uygulamaları üzerine de yeterli bilgi verilmekte, bilgisayarla yapılan çizim, tasarım, programlama, mikrodenetleyici ve PLC uygulamaları yapılabilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Elektronik Teknolojisi için yeterli YGS puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programın süresi 4 yarı yıldır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 2. ve 4. dönem sonlarında olmak üzere her biri 30 iş günü olan 2 staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

İstihdam Olanakları: Elektronik ve otomasyon üzerine ya da benzer konularda kendi iş yerini açarak tasarım ve bakım onarım işleri yapmak,bu alanlarda özel ya da kamu kurumlarında çalışmak.

Üst Derece Programlara Geçiş: Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.