SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Matematik, fen bilimleri, bilgisayar ve elektronik ile ilgili teknik konularda teorik bilgiye sahiptir.
P.Ç.1
Temel Elektrik ve elektronik prensipleri ve elektronik cihazlar hakkında bilgiye sahiptir.
P.Ç.5
İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
P.Ç.2
Elektrik-elektronik ile ilgili sorunları saptama, sorunu tanımlama ve bunun neticesinde uygun yöntemler seçme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.3
Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.6
Yazılı ve sözlü iletişim kuracak yabancı dile sahiptir.
P.Ç.7
Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılımları kullanır.
P.Ç.9
Elektrik-elektronik ile ilgili uygulamalar için teknolojiye paralel olarak uygun teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
P.Ç.8
Elektronik baskı devre tasarımı yapabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.10
Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.
P.Ç.11
Elektronik Teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenebilir ve öğrendiklerini uygulayabilir.
P.Ç.14
Elektrik-elektronik ile ilgili sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, uygun tasarım yapar ve bu tasarımı uygular.
P.Ç.13
Mesleki ekipmanları ve imalatçı el kitaplarını kullanarak onarım ve kalibrasyon yapar.
P.Ç.12
Elektronik Teknolojisi ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve elde ettiği yeni bilgileri kullanır.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve bu alanlarıntemel mühendislikbilimlerine uygulanmasıkonularında yeterli bilgibirikimine sahiptir.
TYYÇ2
Temel mühendislikbölümleriyle ilgili temelkavramlara sahiptir.
TYYÇ3
Temel mühendislik bakışaçısı ile alanında tanımlananmühendislik problemlerinikavrar ve çözümlerini yapar.
TYYÇ4
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ5
Teknik resim yapar.
TYYÇ6
Algoritmik düşünür.
TYYÇ7
Mühendislik problemlerininincelenmesi için deneyyapma, veri toplama,toplanan verilerin sunumu vetemel yorumunu yapar.
TYYÇ8
Mühendislik takımlarında veyabireysel çalışır.
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeningerekliliğinin bilincindeolduğunu alanındaki meslekive akademik gelişmeleriizleyerek gösterir, kendinisürekli yeniler.
TYYÇ10
Bir mühendislik uygulamasıiçin gerekli olan modernteknik gereç ve araçları ekteknik eğitim alarak kullanır.
TYYÇ11
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 GenelDüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ13
Teknik resim kullanarakteknik iletişim kurar.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamalarındameslek etiğinin gözetilmesikonusunda farkındalığasahiptir.