SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.7
Dış Ticaret alanında temel bilgilere sahip olmak ve kullanılan çeşitli belgeleri tanıyabilmek
P.Ç.9
İhracat ve gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
P.Ç.1
Mesleki sorumluluk bilincine ve bilimsel etik değerlere sahiptir.
P.Ç.6
Dış Ticaret mevzuatını takip edebilir.
P.Ç.3
Mevzuata uygun olarak dış ticaret işlemlerini gerçekleştirir.
P.Ç.10
Dış ticaretin finansmanı bilgisine sahiptir.
P.Ç.2
İşletme Yönetimi alanında temel bilgilere ve uluslararası işletmecilik vizyonuna sahiptir.
P.Ç.8
Mesleği ile ilgili mevzuatı takip ederek temel hukuk bilgilerine ulaşır.
P.Ç.5
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.4
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
P.Ç.15
Muhasebede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
P.Ç.14
Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır, pazar araştırmaları yapar ve bunların gerektirdiği pazarlama iletişimini kullanır.
P.Ç.12
Uluslararası ekonomik kuruluşlar, ticaret oluşumları ve uluslararası ticaret politikaları hakkında bilgi sahibidir.
P.Ç.11
Dış ticaretin lojistik yönetimiyle ilişkilendirilmesi bilgisine sahiptir.
P.Ç.13
Bilgisayar ve gerekli programların kullanım becerisine sahiptir.
P.Ç.16
Temel düzeyde mesleki yabancı dile sahiptir.
TYYÇ1
Alanında temel düzeydebilgilere sahiptir.
TYYÇ2
Karar, uygulama vedavranışlarında işletmecilikve yönetim alanına ilişkinedindiği bilgileri kullanmabecerisine sahiptir.
TYYÇ3
Alana ilişkin bilgileri analizetme, yorumlama vedeğerlendirme becerisinesahiptir.
TYYÇ4
Kendisine verilen görev vesorumlulukları yerine getirir.
TYYÇ5
Uygulamada karşılaşılan ya daöngörülemeyen sorunlar için ekipüyesi olarak sorumluluk alır.
TYYÇ6
Edindiği bilgi ve becerilerieleştirel olarakdeğerlendirir.
TYYÇ7
Öğrenme gereksinimininsürekliliğini kavradığınıgösterir.
TYYÇ8
Öğrenme gereksinimlerineyönelik programlarakatılıma açık olur.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili edindiği bilgi vebeceriler düzeyindekidüşüncelerini ve önerileriniilgililere yazılı ve sözlü olarakaktarır.
TYYÇ10
Çalışma arkadaşlarına yardımayatkındır.
TYYÇ11
Avrupa Dil Portföyü A2 GenelDüzeyinde (en az alanındakibilgileri takip edebilecek vemeslektaşları ile iletişimkurabilecek kadar) yabancı dilbilgisine sahiptir.
TYYÇ12
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerinikullanır.
TYYÇ13
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsaletik değerlere uygun davranır.
TYYÇ14
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite vekültürel değerler ile çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliğikonularında yeterli bilincesahiptir.
TYYÇ15
Değişime ve yeniliğe açıktır.
TYYÇ16
Ortaöğretimdüzeyindekazanılanyeterlilikleredayalı olarakbeşeri bilimleralanındagüncel bilgileriiçeren derskitapları,uygulama, araçgereçler vediğerkaynaklarladesteklenentemeldüzeydekikuramsal veuygulamalıbilgileresahiptir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki kuramsal ve uygulamalıbilgileri aynı alanda bir ileri eğitimdüzeyinde veya aynı düzeydeki bir alandakullanır
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri kullanır,verileri yorumlar ve değerlendirir,sorunları tanımlar, analiz eder vekanıtlara dayalı çözüm önerileri oluşturur
TYYÇ19
Beşeri bilimler alanında edindiği temeldüzeydeki bilgi ve becerileri toplumahizmet alanlarında kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ20
Beşeri bilimler alanında gereksinimduyulan temel düzeydeki nitelikli insangücünün gerektirdiği dilsel, sanatsal vekültürel birikime sahiptir.
TYYÇ21
Beşeri bilimleralanıyla ilgiliuygulamalardakarşılaşılan veöngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek içinekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ22
Sosyal, kültürel vesanatsal alanlardayürütülen bir projeçerçevesindesorumluluğu altındaçalışanlarıngelişimlerine yöneliketkinlikleri yürütür.
TYYÇ23
Beşeri bilimler alanındaedindiği temel düzeydekibilgi ve becerileri eleştirelbir yaklaşımladeğerlendirir,sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve karşılar.
TYYÇ24
.Beşeri bilimler alanındakiöğrenimini aynı alanda birileri eğitim düzeyine veyaaynı düzeydeki birmesleğe yönlendirir.
TYYÇ25
Kültür, sanat ve eğitimalanlarında yaşam boyuöğrenme bilinci oluşturur
TYYÇ26
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardasahip olduğu temel bilgi ve beceridüzeyindeki düşüncelerini eğitim, kültür vesanat alanlarında en uygun iletişimaraçlarıyla aktarır.
TYYÇ27
Beşeri bilimler alanıyla ilgili konulardakidüşüncelerini ve eğitim, kültür ve sanatalanlarındaki sorunlara ilişkin çözümönerilerini uzman olan ve olmayan kişilerletartışır
TYYÇ28
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil PortföyüA2 Genel Düzeyinde kullanarak beşeribilimler alanındaki bilgileri izler vemeslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ29
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı TemelDüzeyinde bilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ30
Beşeri bilimler alanıyla ilgiliverilerin toplanması,uygulanması ve sonuçlarınınduyurulması aşamasındabilimsel, kültürel, sanatsal veetik değerleri gözetir
TYYÇ31
Beşeri bilimler alanında sosyal,kültürel ve sanatsal haklarınevrenselliğine değer verir,sosyal adalet bilincine sahiptir,tarihi ve kültürel mirasa sahipçıkar, sosyal ve kültüreldeğerlere önem verir.
TYYÇ32
Çevreyi koruma bilincinesahiptir
TYYÇ33
Sosyal, kültürel ve sanatsalalanlarda kalite yönetimi vesüreçlerine uygun davranır vekatılır.