SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Pınar YARDIMCI

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör. Esra CEBECİ

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Abdurrahman USLUGİL

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Pınar YARDIMCI

Amacı: Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında tek program olarak Turizm ve Otelcilik ön lisans programı ile açılmıştır. Dış Ticaret Programı ön lisans programının toplam Normal Öğretim 60 ve İkinci Öğretim 60 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Bu program öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Vizyon: İnsanoğlunun hizmet, emtia, sermaye ve know-how gibi genel sınıflamaya tabi ihtiyaç duyacağı konular günümüzde artan oranlarda global, yani uluslararası pazarlardan temin edilmekle birlikte ileriki dönemlerde evrenselleşecektir. Bu bilinçle yetiştirilecek ve yetkinleştirilecek nesillerin var oldukları toplumların refah ve huzuruna çok ciddi katkıları olacaktır.

Misyon: Dış Ticarete dair konuları irdeleyerek eğitim ve öğretime uygun yönetmelikler, zemin, materyaller, eğitmenler, programlar, planlar, ölçütler, takipler, staj olanakları, danışmanlıklar, mezuniyet sonrası iş olanakları hususlarında araştırma, tespit ve teminler yapmak ve oluşumlar gerçekleştirmektir.

Program Dili: Eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında tek program olarak Turizm ve Otelcilik ön lisans programı ile açılmıştır. 1995 yılında açılan Dış Ticaret Programı ön lisans programının toplam Normal Öğretim 70 ve İkinci Öğretim 70 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Bu program öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve mezuniyet not ortalamasına göre sınavsız geçiş hakkını kullanarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince tercih ettiği programlara yerleştirilmesi, programımızın kontenjanlarının dolmaması halinde Lise programlarından Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı neticesinde yeterli puan almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 45 günlük zorunlu staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder.Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir:Puanlar Notlar Katsayılar90-100 AA 4.0085-89 BA 3.5075-84 BB 3.0070-74 CB 2.5060-69 CC 2.0055-59 DC 1.5050-54 DD 1.0040-49 FD 0.500-39 FF 0.00- F 0.00AA, BA, BB, CB, CC: BaşarılıDC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısızFD, FF: BaşarısızF: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok.G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılıK: Kalır, Kredisiz derslerde başarısızM: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANSEĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİhttp://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/sinav.php/

İstihdam Olanakları: İthalat- ihracat veya transit ticaret yapan firmalarda, taşımacılık ve lojistik sektöründe, bankaların kambiyo departmanlarında, uluslararası fuar organizasyonu yapan işletmelerde, ilgili devlet kurumlarında, pazarlama/satış departmanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Dış Ticaret ön lisans programlarını başarı ile bitiren öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.