SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Seral YÜCEL

Erasmus Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi. Aşkın BAHAR

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa ŞANLITÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mustafa ŞANLITÜRK

Amacı: Bahçe Tarımı Programının hedefi yetiştireceği tarım sektörünün kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Hazırlanan program sektöre teorik olduğu kadar uygulama tecrübeleri de edinmiş meslek elemanları kazırmayı amaçlamaktadır

Vizyon: Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen Tarım sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi teknik elemanları yetiştirerek bölgede lider konumunda olmak

Misyon: Tarım sektörüne katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: S. Ü. Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü? ne bağlı Bahçe Ziraatı Programı 1995 yılında normal öğretim 2004 yılında ise ikinci öğretim açılarak öğrenci almaya başlamıştır

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 60 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40?ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60?ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok. G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

İstihdam Olanakları: Program mezunları Ziraat Teknikeri unvanını almaktadır. Mezun olan öğrenciler, Tarım Köy İşleri Bakanlığı teşkilatlarında, Tarım Kredi Kooperatifi teşkilatlarında, Devlet Su İşleri teşkilatlarında, Marmarabirlik, Trakyabirlik, Çukobirlik gibi tarım birliklerinde, Sulama birliklerinde, Köy Hizmetleri teşkilatlarında, mantarcılık tesislerinde, çiftliklerde, soğuk hava depolarında, paketleme evlerinde, konserve işletmeleri gibi gıda işletmelerinde, yaş ve kuru tarım ürünleri pazarlayan işletmelerde, Toprak Mahsulleri Ofisi teşkilatlarında, mahkemelerde zirai bilirkişilikte, gümrükleme şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca üç sene sigortalı ziraat ilaçları bayisinde çalıştıktan sonra zirai ilaç, alet, tohum vb. satış yapan işletme açabilirler. Fırın pastane ve diğer gıda işletmelerinde Avrupa Birliği? ne uyum süreci aşamasında tarımsal uygulamalar dahilinde sorumlu teknik eleman olarak çalışabilirler

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı?nın (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı?ndan (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.