SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.4
Meyve ve Sebzelerin bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır.
P.Ç.5
Bitkilerde organik maddelerin biyosentezi ve depolanması, solunum, büyüme ve gelişme olayları, bitki-su ilişkileri, iklim- toprak ve bitki ilişkileri, çevre sorunları konuları ve organik tarım konularında temel bilgiye sahip olur.
P.Ç.12
Sulama metodları, toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar.
P.Ç.7
Yabancı ot, hastalık ve zararlıları tanır ve mücadelesini yapar.
P.Ç.8
Tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır.
P.Ç.2
Meyve ve sebzeleri yetiştirir, pazarlar ve depolar.
P.Ç.9
Meyve ve sebze fidan ve fidesini çoğaltır, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar.
P.Ç.10
Üretim projeleri hazırlar, bunların uygulama ve kontrolünü yapar.
P.Ç.1
Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar.
P.Ç.3
Çevre sorunlarına duyarlı, doğal ve kültürel kaynakları koruyan çevre bilincine sahip olurlar.
P.Ç.11
Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar.
P.Ç.6
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olup, orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir.
TYYÇ1
Tarım, Orman ve SuÜrünleri alanlarıylailgili temel bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Edindiği bilgilerindoğruluğu, güvenirliliğive güncelliğini kavrar vedeğerlendirir.
TYYÇ3
Edindiği bilgi ve becerilerikullanarak alanıyla ilgili olayve olguları tanımlar, sorunlarıgenel ölçekte tanımlar, analizeder ve çözüm önerilerigeliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili bir çalışmayıgerçekleştirmede ve uygulamadakarşılaşılan ve öngörülemeyensorunları çözmede ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarıyönetir.
TYYÇ6
Alanında edindiği bilgi vebeceriler ile yaşam boyuöğrenmeye ilişkin olumlututum geliştirir.
TYYÇ7
Bilgiye ulaşma yollarını bilirve etkin bir şekilde kullanır.
TYYÇ8
Güncel olay ve gelişmelereduyarlıdır ve bu gelişmeleriizler
TYYÇ9
Alanıyla ilgili konularda ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir;düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerilerini aktarırve sorumlularla paylaşır.
TYYÇ10
Bir yabancı dili en az AvrupaDil Portföyü A2 geneldüzeyinde kullanarakalanındaki bilgileri takip ederve meslektaşları ile iletişimkurar.
TYYÇ11
Çalışma alanlarınıngerektirdiği düzeyde bilişim veiletişim teknolojilerini kullanır.
TYYÇ12
Alanında verileri toplar vesonuçlarının uygulamayaaktarır.
TYYÇ13
Bilimsel, kültürel ve etikdeğerlere uygun hareket eder.
TYYÇ14
Alanıyla ilgili mevzuata uygundavranır.
TYYÇ15
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet, kalite kültürü vekültürel değerlerin korunmasıile çevre koruma, iş sağlığı vegüvenliği konularında yeterlibilince sahiptir.