SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Seral YÜCEL

Erasmus Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi. Aşkın BAHAR

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör.Mustafa ŞANLITÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör.Mustafa ŞANLITÜRK

Amacı: Bahçe Tarımı Programının amacı meyve, sebze, süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin (fide, fidan, tohum v.b.) ıslahı, mekanizasyonu, çoğaltma ve kültürel bakım işlemleri (sulama, gübreleme, hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele, budama, seyreltme vb.), ürünlerin muhafazası, pazarlanması ve işlenmesi gibi konularda günümüzün modern ve güncel bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, proje hazırlayan ve uygulama yapabilen, kendi işini kurup işletebilecek nitelikli teknik elemanları yetiştirmektir.

Vizyon: Dünyada son yıllarda başlayan gıda krizleri neticesinde Dünyada ve Türkiyede tarıma dayalı sanayi ve bununla birlikte tarım sektörü giderek önem kazanmıştır. Ülkemizde özellikle büyük sanayiciler ve sermaye sahipleri çok büyük yeni modern bahçe ve seralar kurarak bitkisel üretim yapmaya başlamışlardır. Böylelikle tarımsal üretim alanları artış göstermiş ve sonuç olarak bu büyük ve modern tarım alanlarında çalışmak üzere yeterli teknik bilgiye sahip nitelikli insan gücü ihtiyacı giderek artış göstermiştir. Bahçe Tarımı diğer tarım kollarına göre daha fazla emek isteyen ve teknolojik bilginin en fazla kullanılabildiği tarım koludur. Meyve, sebze, çiçek, mantar yetiştiriciliği, fide-fidan üretimi bunların muhafazası, işlenmesi, taşınması bahçe tarımının konuları içerisinde yer alır. Bundan dolayı Bahçe Tarımı teknik bilgiye sahip nitelikli personel ihtiyacı çok fazla olan tarım kolundan bir tanesidir. Bahçe Tarımı Programının amacı Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen Tarım sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi teknik elemanları yetiştirerek bölgede lider konumunda olmaktır. Programda dersler teorik, uygulamalı ve teknik geziler şeklinde işlenmektedir. Teorik dersler müfredatlar dahilinde audiovisual, projeksiyon cihazları kullanılarak internet sitelerinde mevcut olan en yenik teknik uygulamalar güncellenerek verilmektedir. Derslerin uygulamaları sera ve bahçelerde yaptırılmakta düzenli olarak Urfa, Antalya ve Nevşehir yörelerine iki sene süresince öğrenciler teknik gezi amaçlı olarak götürülmekte bilgi ve görgü kazanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yakın tarımsal işletmelere 15 günlük periyotlar dahilinde öğrenciler teknik gezi amaçlı götürülmektedir. Bölgede ileri gelen çiftçilerin yaptıkları yeni uygulamalar mutlaka öğrenciler gezdirilerek gösterilmektedir. Bahçe Tarımı Programının bölgede bulunması yörede küçük yüzlerce işletmede modern tarım tekniklerinin uygulanmasını, eksik yönlerinin giderilmesini, ve yeni tarım sistem ve aletlerin kullanılması için organizasyon oluşturmayı sağlayarak verim ve kalitenin artmasını da sağlamaktadır.

Misyon: Günümüz ekonomik şartları, bahçe tarımı ile ilgili işletmeciliğin gelişmesini zorunlu kılmaktadır. İşletmelerde uygun çalışma koşullarının oluşturulması ve kalifiye işgücü talebinin karşılanmasında üniversiteler önemli katkılarda bulunmaktadır. Bahçe Tarımı Programında yetişen öğrenciler, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunup daha bilinçli, doğru ve gayretli çalışmalarıyla ülke ekonomisinde büyük yararlar sağlayacaklardır. Bu programda, bahçe tarımı konusunda bilgili, eğitilmiş, ülkemizin bu konuda ihtiyacı olan elemanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Programın amacı tarım sektörüne katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Bahçe Ziraatı Programında bütün bu çevredeki uygulama yapılan alanlardaki ürünlerin yanında diğer bölge ve ülkelerde yetiştirilen ürünlerde, ele alınarak bunların ekolojik istekleri, ıslah çalışmaları, sulama metotları, gübrelenmeleri, çoğaltılmaları, budanmaları, adaptasyonları, çeşitleri, hastalık ve zararlıları, bunlarla mücadele yolları, paketlenmeleri, depolanmaları, işlenmeleri ve pazarlanmaları konularını işlenmektedir. Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Silifke bölgesi iklim, coğrafya özellikleri, Kıbrıs Adası, Mersin ve Taşucu limanlarına, sanayi bölgelerine, tarımsal istihdamın yüksek olduğu bölgelere yakınlık avantajlarından dolayı tarımsal üretimin çok fazla yoğun ve modern olarak yapıldığı bölgede bulunmaktadır. Tarımsal üretimle ilgilenen ve modern tarım teknikleri hakkında bilgi almak isteyen üreticiler tarafından özellikle Bahçe Tarımı Programı talep edilmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: S. Ü. Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı Bahçe Tarımı Programı 1995 yılında normal öğretim 2004 yılında ise ikinci öğretim açılarak öğrenci almaya başlamıştır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ve sınavsız geçiş yoluyla Meslek Liselerinin Tarım ile ilgili bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir. ayrıca yatay geçiş sistemi ile de aynı isme sahip programdan yönetmelikler ve kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması (Toplam 120 kredi), uygulamaları, 30 günlük zorunlu yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40 ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok. G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not.

İstihdam Olanakları: Mezun olan öğrencilerin çoğunluğu özel sektör ve kamuya ait bahçe tarımı alanlarında teknik bilgiye sahip nitelikli insan gücü olarak çalışmaktadırlar. Bu alanlar Büyük modern bahçeler ve seralar, paketleme evleri, soğuk hava depoları, mantar işletmeleri, her türlü gıda sanayi işletmeleri, antrepolar, büyük süpermarketlerin hallerde bulunan sebze meyve satın alma merkezleri, fidelik ve fidanlıklar, peyzaj firmaları, zirai ilaç, gübre ve tarım makineleri imalathaneleri ve bayileri, Ziraat Odaları ve teşkilatı, Tarım Kredi Kooperatifi, üretici birlikleri ve tarım birlikleri, bankaların tarım kredi departmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve teşkilatı, gıda işletmeleri teknik danışmanlık ve denetmenlik, üretici danışmanlık büroları, Çevre Bakanlığı ve teşkilatı, Devlet Su İşleri ve teşkilatı, gemi ilaçlama ve draft işleri, Sulama Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve teşkilatı, mahkemelerde zirai bilirkişilik şeklinde sıralanabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.