SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
SERAMİK TASARIMI
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. LALE AVŞAR
Fakülte Adı:  SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ SERAMİK TASARIMI BÖLÜMÜ SERAMİK TASARIMI. A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  SERAMİK TASARIMI.
E-Mail :  lale_avsar hotmail.com
Telefon : 317-57
Adres : Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü, Kampus, Selçuklu, Konya.
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
SÜ Sanat Ve Tasarım Fakültesi Seramik Tasarım Bölümü2010 

  Akademik Yayınlar:

Doğum Tarihi: 06 Şubat 1963 Rusya, Moskova

 

Derece

B�l�m/Program

�niversite

Tarih

Lisans /Y�ksek lisans

Seramik ve Cam B�l�m�

Lvov Devlet Dekoratif-Tatbiki Sanatlar �niversitesi (ART Academy), Ukrayna.

1988

Doktora

Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı 

S� Sosyal Bilimler Enstit�s�

2010

Do�entlik

Plastik Sanatlar

Kadir Has �niversitesi, İstanbul

2014

 

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

Anadolu Sel�uklu Saray �inilerinde İnsan Fig�r�. Danışman: Yrd. Do�. Dr. Yaşar Erdemir.

G�REVLER

Unvanı

G�rev Yeri

Yıl

�ğr. G�r.

Sel�uk �niversitesi G�zel Sanatlar Fak�ltesi Seramik B�l�m�

2000-2010

Yrd. Do�. Dr.

Sel�uk �niversitesi Sanat ve Tasarım Fak�ltesi Seramik Tasarım B�l�m�

2010-g�n�m�ze 

PROJELER

Uluslararası Projeler:

1.              T.C. BAŞBAKANLIK T�rk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından T�rkmenistan’da y�r�t�len “Sultan Alp Arslan’ın Mezarının Bulunması ve T�rbesinin Yapılması Projesi” . 2014.

Ulusal projeler:

1.         S.�. BAP Koordinat�rl�ğ� 10401011 numaralı “İslam D�nemi Kazımalı-Akıtmalı Dekor Tekniklerinin G�n�m�zde Uyarlanması” başlıklı Araştırma Projesinde Yardımcı Araştırıcı.

 SANATSAL KURULUŞLARDA �YELİK

1.      Azerbaycan Ressamlar Birliği (1997’den itibaren).

2.      Azerbaycan Dizaynerler Birliği (1993’den itibaren).

3.      GESAM-T�rkiye G�zel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (2008’den itibaren).

4.      UNESCO A.İ.A.P. Uluslar arası Plastik Sanatlar Derneği, T�rkiye (2006’dan itibaren).

�D�LLER

Uluslar arası “Bakılı” K�lt�r Derneği ve Azerbaycan Cumhuriyeti K�lt�r Bakanlığı’nın “Sanat Uğurları-93” �d�l�. 17 Mart 1994, G�listan Sarayı, Bakı, Azerbaycan.

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE �ALIŞMALAR

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda b�l�mler:

1.                  İskenderzade, Lale  (2009). Sel�uklu D�nemi Anadolu’da Seramik Teknikleri, Истоки и Эволюция Художественной Культуры Тюркских Народов.  (Edit�r: Rauza Sultan). Rusya Federasyonu,  Казань:  Заман, 194–198.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler:

1.                  İskenderzade, Lale ve Avşar, Mezahir (2007). T�rklerin Maddi K�lt�r� ile S�zl� Gelenekleri Arasındaki Bağların Dede Korkut Destanındaki İzleri, 38. İCANAS (Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika �alışmaları Kongresi Bildiri Kitabı,  Ankara, s.653-654.

2.                  Avşar, Mezahir ve İskenderzade, Lale (2008). Seramik Sanatında Yeni Arayışlar, L�ster Tekniği ve 9-13. Yy. İslam D�nemi L�ster Seramiği, SERES 2007-Uluslar arası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri Bildiriler Kitabı, Eskişehir, s.219-229.

3.                  İskenderzade, Lale (2010). Dede Korkut Destanı’nın �ağdaş Azerbaycan Sanatında Yeri. “Ortak T�rk Ge�mişinden Ortak T�rk Geleceğine” VI. Uluslar arası Folklor Sempozyumu. 25-26.11.2010, Azerbaycan Bilimler Akademiyası Folklor Enstit�s�, Bakı. Bildiriler Kitabı, s. 272-275.

4.                  Avşar, Lale (2010). Samarra’nın L�ster S�slemeli Seramiklerindeki İnsan tasvirlerinin Kaynağı �zerine Araştırma. Uluslar arası “L�ster” Seramik Sempozyumu ve Kolokyum, Dokuz Eyl�l �niversitesi Batı Anadolu Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-27 Eyl�l 2010, İzmir, Bal�ova, T�rkiye. S�zl� sunu ve Sanatsal katılım.

5.                  Avşar İskenderzade, Lale (2011). Geometrik �ağ Antik Seramiklerde Ha� ve Gamalı Ha� Motifleri �zerine Bir Araştırma. “Keramos” Seramik: K�lt�rel Yaklaşım Uluslararası Sempozyum. 9-13 Mayıs 2011, Ege �niversitesi, İzmir. Abstracts, p. 9.

6.                  Avşar, E. Mezahir ve Avşar, Lale (2011). Umay Ana’nın T�rk K�lt�r�ndeki Yeri ve Sanattaki Tezah�rleri. 9. Uluslararası T�rk D�nyası Sosyal Bilimler Kongresi. 16 - 17 Haziran 2011, T�rk D�nyası Araştırmalar Vakfı. T�rk D�nyasında Bilim-K�lt�r-Gelenek Tebliğleri, Cilt 2, s.. 461-471.

7.                  Avşar, Lale (2011). Anadolu Sel�uklu �inilerinde İnsan Tasvirleri �zerine. 9. Uluslararası T�rk D�nyası Sosyal Bilimler Kongresi. 16 - 17 Haziran 2011, T�rk D�nyası Araştırmalar Vakfı. T�rk D�nyasında Bilim-K�lt�r-Gelenek Tebliğleri, Cilt 2, s. 472-482.

8.                  Avşar, M., Avşar L., (2012). T�rk Halklarının Takılarında İlahe Umay’ın Tasvir ve Simgeleri. “T�rk K�lt�rleri Arasındaki Bağlar: Tarih ve Bug�n” Konulu Uluslar arası Bilimsel-Uygulamalı Konferans. Astana, Kazakistan. 4-5 Mayıs 2012.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings ) basılan bildiriler:

1.                  Avşar, E. Mezahir ve Avşar, Lale (2011). T�rkiye’nin Seramik Sanat ve Tasarım Eğitimi �zerine. I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu “d�n, bug�n, gelecek..”. 27-29 Nisan 2011, Başkent �niversitesi, Ankara. Bildiriler Kitabı, s. 323-328.

2.                  Avşar M.E., Avşar L., (2013). Orta�ağ İslam Seramiğinde Umay Tasvirleri.  XVII. Orta�ağ-T�rk Kazıları ve Sanat tarihi Araştırmaları Sempozyumu  2-5 Ekim 2013,  İstanbul Medeniyet �niversitesi Sanat ve Tasarım Fak�ltesi.

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.                  Avşar, Lale (2012). Kubadabad �inilerindeki Harpi-Şiren Fig�r�n�n İzini S�rerken. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X, 31(Temmuz-Ağustos)/2012, http://www.akademikbakis.org/31/19.htm (Tarandığı veritabanları: Islamicus - Brill Bibliographies, Arastirmax Bilimsel Yayın İndexi, ANIJI Uluslararası S�reli Yayınlar Veritabanı, ASOS Index)

 

2.                  Avşar, Mezahir Ertuğ ve Avşar, Lale (2013). Orta�ağ İslam Kazımalı-akıtmalı Seramikler ve Taklit Teorisi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ISSN:1694-528X, 39(Kasım-Aralık)/2013, http://www.akademikbakis.org/31/19.htm (Tarandığı veritabanları: Islamicus - Brill Bibliographies, Arastirmax Bilimsel Yayın İndexi, ANIJI Uluslararası S�reli Yayınlar Veritabanı, ASOS Index)

Kitap:

Mezahir Ertuğ Avşar ve Lale Avşar (2014). Kazımalı-Akıtmalı Orta�ağ İslam Seramikleri. Konya: Sel�uk �niversitesi.

Ulusal Bilimsel etkinlikler:

1.                  T�BİTAK 2237 Arkeoloji Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihinde Araştırma Projesi Eğitimi, 3-5 Nisan 2014, Konya.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.                  Ertuğ Avşar ve Lale Avşar, “İslam sanatında Akıtmalı-kazımalı seramikler ve Taklit Teorisi”, Kalemişi Sanat ve Dil Araştırmaları Enstit�s� Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 Bahar 2013 (ISSN: 2148-046X, E-ISSN: ), s.1-14.

2.                  AVŞAR, Lale (2012).T�rk Takılarında Umay İnancının İzleri ve Avrasya K�kleri. İDİL Sanat ve Dil Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 NEVŞEHİR - KIŞ / 2012 (ISSN: 2146-9903) s. 1-24 (http://www.idildergisi.com/arsiv.php).

3.                  Avşar, Lale (2011). Antik Yunan Seramiklerindeki Ha� Ve �arkıfelek Simgeleri Ve Bunların Avrasya, Anadolu Ve Mezopotamya K�lt�rlerindeki Muhtemel Kaynakları, Mukaddime, Mardin Artuklu �niversitesi Dergisi, SBED İSSN: 1309-6087,  3/2011, s. 115-141.

4.                  İskenderzade, Lale (2011). G�kt�rk D�nemi İnsan Fig�rl� Taş Anıtlar.  S�. Sosyal Bilimler Dergisi, 24/2011, İSSN: 1302-1796, s. 255-269. (Tarandığı veritabanları: T�BİTAK, ULAKBİM, DOAJ, MLA, EBSCO)

5.                  İskenderzade, Lale (2007). Dede Korgut Hik�yelerinin T�rk Plastik Sanatlarına Yansıması, S.�. Sosyal Bilimler Dergisi, İSSN: 1302-1796, 17/2007, s.319-340. (Tarandığı veritabanları: T�BİTAK, ULAKBİM, DOAJ, MLA, EBSCO)

6.                  İskenderzde, Lale (1999). Pikasso’nun Sanat ve Yaratıcılığındaki Evreler”, Gobustan Sanat ve Edebiyat Dergisi, 1/1999, s. 35-37.

Diğer Yayınlar:

1.                  İskenderzade, Lale (2010). G�ng�r G�ner İle Buluşma Ve Seramik Sergisi. Sel�uk K�lt�r Sanat ve Spor Rehberi, Nisan 2010, 19.

2.                  İskenderzade, Lale (2009). Zehra �obanlı Seramik Sergisi. Sel�uk K�lt�r Sanat ve Spor Rehberi, Mart 2009, 15

SANATSAL ETKİNLİKLER

Eserleriyle katıldığı uluslar arası sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinlikler

1.                  Uluslar arası “L�ster” Seramik Sempozyumu ve Kolokyum, Dokuz Eyl�l �niversitesi Batı Anadolu Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-27 Eyl�l 2010, İzmir, Bal�ova, T�rkiye. Katılımcı.

2.                  Uluslar arası Dede Korkut” Sanat Sempozyumu, Eyl�l 1999, Zuğulba, Bak�, Azerbaycan. Katılımcı.

3.                  Uluslar arası T�rk D�nyası K�lt�r ve Sanat Sempozyumu. 07-15 Nisan 2000, S�leyman Demirel �niversitesi, Isparta-Ankara, T�rkiye. Katılımcı.

4.                  2.Uluslar arası Kapadokya Sanat Kampı. 4-12 Haziran 2005, Karlık Evi, �rg�p, T�rkiye. Katılımcı.

5.                  Uluslar arası Bilimsel-Uygulamalı Sempozyum “URMAN ARTE”. 11-21 Ağustos 2008, Kazan, Tatarstan, Rusya Federasyonu. Katılımcı.

6.                  Uluslar arası Dekoratif Sanatlar Sempozyumu “ARTEXSTİL-06”, 14-23 Ağustos 2006, Kişinev, Moldova. Katılımcı.

7.                  V. Uluslar arası Avanos Uygulamalı Seramik Sempozyumu. 1-10 Temmuz 2007, Avanos, T�rkiye. Katılımcı.

KİŞİSEL SERGİLER

Uluslararası:

“KERAMİKA” Sergisi (Kişisel). “Gala” Sanat Galerisi, 03-15 Haziran 2011. Azerbaycan Ressamlar Birliği ve Azerbaycan Dizaynerler Birliği, Bakı, Azerbaycan.

Ulusal:

Seramik ve Yama Dikme Sergisi (Kişisel). Devlet G�zel Sanatlar Galerisi, Konya, 14-24 Şubat 2012, Konya İl K�lt�r Ve Turizm M�d�rl�ğ�.

Seramik ve Yama Dikme Sergisi (Kişisel) Başkent �niversitesi G�zel sanatlar, tasarım ve Mimarlık Fak�ltesi Sergi Salonu, 17-30 Nisan 2012, Ankara.

KARMA VE GRUP SERGİLER

Uluslar arası:

1.   Azerbaycan-Norve� Ressamlarının Grup Sergisi. Yama-Dikme ve Seramik. Azerbaycan Cumhuriyeti K�lt�r Bakanlığı Minyat�r Merkezi, Bakı, 1997.

2.   45. Uluslar arası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Sergisi (Karma). 5-10 Temmuz 2004, Akşehir.

3.   “III. Uluslar arası Kervansaray Buluşması” kapsamında a�ılan “200 sanat�ı 200 eser” Adlı Davetli Karma Sergi 17-27 Eyl�l 2010. Malatya.

4.   II. Uluslar arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-K�lt�r-Sanat G�nleri. 17-26 Eyl�l 2005. Malatya. Karma Sergi.

5.   I. Uluslar arası G�zel Sanatlarda Sel�ukludan G�n�m�ze Geleneksel El dokumalarınsan Esintiler ve Mevlana Bienali. 12-15 Ekim 2008, Konya. Karma Sergi.

6.   II. Uluslar arası Katılımlı Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-K�lt�r-Sanat G�nleri. 16-25 Eyl�l 2006, Malatya. Karma Sergi.

7.   Avrupa Anadolu K�lt�rleri Buluşması, "İzler" Ululuslararası Seramik Sergisi - S�leyman Demirel K�lt�r Merkezi, 2007, Konya.

8.   Dekoratif Sanatlar Sergisi (Karma), Seramik-Batik-Ke�e-Goblen. Azerbaycan Ressamlar Birliği karma sergisi, 4-20 Haziran 2007, Antalya.

9.   Uluslar arası Seramik Sergisi (Karma) 2010, S.�. GSF Seramik B�l�m�, S.Demirel K�lt�r Merkezi, Yerleşke, Konya.

Ulusal:

1.                  D�nyada Mevlana İzleri Sempozyumu A�ılış Sergisi (Karma), 13-15 Aralık 2007, Konya.

2.                  �niversiteler arası Seramik Sergisi (Karma), 2006. S. Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya.

3.                  Cumhuriyetin 85. Yılı anısına d�zenlenmiş GEZAM �yeleri Karma Resim, Heykel, Seramik ve Geleneksel T�rk Sanatları Sergisi. 28 Ekim-25 Kasım 2008, S�. S. Demirel K�lt�r Merkezi, Yerleşke, Konya.

4.                  Karma Sergi, SESAN Serbest Sanat�ılar, 11-18 Haziran 2009, Devlet G�zel Sanatlar Galerisi, Konya

5.                  G�zel Sanatlar Fak�lteleri Dekanları Toplantısı/Paneli ve B�lge �niversiteleri �ğretim Elemanları Karma Sergisi. Anadolu �niversitesi G�zel Sanatlar Fak�ltesi’nin 50. Yıl etkinlikleri.

6.                  Karma Sergi-03, İDEA K�lt�r Merkezi, 2003, Konya.

7.                  OYP �niversiteleri G�zel Sanatlar Fak�lteleri Karma Sergisi, 3-11 Mayıs 2005, Konya.

8.                  OYP �niversiteleri 3. G�zel Sanatlar Fak�lteleri Sergi ve Paneli, 10-20 Nisan 2006, Erciyes �niversitesi G�zel Sanatlar Fak�ltesi, Kayseri.

9.                  S� GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2005. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya

10.              S� GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 22 Mart-10 Nisan 2006. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya.

11.              S� GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2007. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya

12.              S� GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 22 Mart-10 Nisan 2008. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya.

13.              S� GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart-10 Nisan 2009. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya.

14.              S� 8. GSF �ğretim Elemanlarının Geleneksel ‘’Nevruz’’ Sergisi, 21 Mart- 2 Nisan 2010. S.Demirel K�lt�r Merkezi, Kampus, Konya.

15.              Grup Sergi, 13-24 Mart 2007, Uludağ �niversitesi Rekt�rl�k Sanat Galerisi, Bursa.

16.              Seramik-Heykel-Yama Dikme Grup Sergisi, 20 Nisan-11 Mayıs 2002, G�zel Sanatlar Galerisi, Konya.

17.              Seramik-Heykel-Yama Dikme Grup Sergisi, 1-18 Ocak 2003, Başak Sığorta Galerisi, İzmir.

18.               Azerbaycan Cumhuriyeti T�rkiye B�y�kel�iliği ve T�rkiye Cumhuriyeti K�lt�r ve Turizm Bakanlığının ortaklaşa d�zenlediği “T�rkiye’de Yaşayan Azerbaycanlı Ressamların III. Resim Sergisi”, 20-31 Aralık 2013, Ankara. Karma sergi.

 

Verdiği dersler

Lisans:

1.                 Temel Sanat Eğitimi

Y�ksek Lisans

1.                 Seramik�retim Teknolojisi

2.                 End�striyelSeramik Tasarım 

3.          Selçuklu Seramik Sanatı.

Doktora

1.           Türk Sanatında Motif Oluşumu.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Farabi Koordinatörlüğü2013 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Sanat Ve Tasarim Fakültesi Seramik Tasarimi BölümüBölüm Başkan V.10/07/201421/11/2016
S.Ü. Sanat Ve Tasarim Fakültesi Seramik Tasarimi BölümüBölüm Başkani21/11/201628/11/2018

 Ek Bilgi

 Dersler