SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÜCRETSİZ YEMEK BURSU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı, gelir düzeyi düşük öğrencilerin bir öğün yemek ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönerge, Selçuk Üniversitesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46’ıncı maddesi ve Yükseköğrenim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a)      Akademik Birim: Selçuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Meslek Yüksekokulunu,

b)     Birim Yöneticisi: Akademik Birimlerin üst yöneticisini,

c)      Burs Değerlendirme Komisyonu: Birim yöneticileri tarafından görevlendirilen en az 3 (üç) öğretim elemanından oluşan komisyonu,

d)     Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e)      Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

f)       Daire Başkanlığı: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

g)      Yönetim Kurulu: Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h)     Yemek Bursu: Ücretsiz Yemek Bursunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretsiz Yemek Bursu Verilmesi ve Mali Hükümler

 

MADDE 5- Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, kaç öğrenciye yemek bursu verileceği Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen miktarın %10’luk kısmı Rektörlüğün belirleyeceği ihtiyaç sahibi öğrenciler için saklı tutulur.

 

Başvuru Şekli Zamanı ve Öğrencilerin Seçimi ile Başvuru İlanı

MADDE 6- Başvuru şekli, zamanı ve öğrencilerin seçimi ile başvuru ilanı şu şekildedir:

a)      Yemek bursuna başvuru şekli, şartları ve süresi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her akademik yılın başında internet sitesinde yayınlanır ve ayrıca akademik birimlere yazılı olarak bildirilir,

b)     Başvurular aksi belirtilmedikçe ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerinde tamamlanır,

c)      Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin, web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte öğrenim gördükleri akademik birime başvuru yapmaları sağlanır,

d)     Yemek yardımı başvuru formlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez ve geçersiz sayılır. Gerekli görülürse bu öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

Yemek Verilme Şekli ve Süresi

MADDE 7- Ücretsiz Yemek Bursu verilme şekli ve süresi:

a)      Ücretsiz Yemek Bursu akademik yıl boyunca verilir. Yemek bursuna hak kazanan öğrenciler günde bir öğün Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden faydalanabilirler,

b)     Resmi tatil ve hafta sonu tatillerinde yemek bursundan faydalanılamaz,

c)      Öğrenciliğin sona ermesi durumunda yemek bursu da sona erer,

d)     Yemek bursu aldığı süre içinde disiplin cezası alan (uyarı cezası hariç) öğrencinin bursu kesilir,

e)      Yemek bursu başvuru sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan bursun başladığı tarihten itibaren ilk bir ay içinde yemek bursundan faydalanmayan, bir dönemde yemek bursu hakkının yüzde ellisinden azını kullanan öğrencilerin yemek bursu kesilir.

f)       Yemek Bursunu kötüye kullanan (başkalarına faydalandırma v.b.) öğrencilerin yemek bursu kesilir.

g)      Yemek bursu kesilen öğrencilerin yerine yedek adaylardan sıraya göre çağrı yapılarak yemek bursu verilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

MADDE 8–Başvuruların değerlendirilmesi şu şekildedir:

a)      Akademik birim yöneticileri tarafından üç öğretim elemanından oluşan “Yemek Bursu Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur,

b)     Başvuru formları, komisyon tarafından değerlendirilir. Yemek bursu değerlendirme formunda belirtilen puanlamaya göre adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanarak belirlenir. Puan eşitliği halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir,

c)      İlgili akademik birimler tarafından oluşturulan listeler daha önce belirlenen süre içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilir,

d)     Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tanzim edilerek ilgili birimlere gönderilir,

e)      Gerekli durumlarda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamı kontenjanı olarak saklı tutulan kontenjandan ilan ve kriter değerlendirmesi yapılmaksızın yemek bursu verilebilir.

 

 

Yemek Yardımından Doğrudan Faydalanabilecek Öğrenciler

 

MADDE 9- Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın, yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler:

a)      Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler,

b)     Anne, baba veya kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,

c)      Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,

d)     Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile üniversitemizi temsilen katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda takım halinde veya bireysel olarak ilk üçe giren öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının teklifi ve Rektör onayı ile kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın yemek bursu verilebilir.

 

Yemek Bursu Alamayacak Öğrenciler

MADDE 10- Aşağıda belirtilen öğrencilere yemek bursu verilmez:

a)      Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

b)     Devlet ve Üniversite burslusu olmayan yabancı uyruklu öğrencilere,

c)      Uyarma dışında disiplin cezası bulunan öğrencilere,

d)     Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,

e)      Bu yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere yemek bursu verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 11- Yemek Bursunun amaca uygun ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli tüm denetimleri yapmaya Rektörlük Makamı yetkili olup, Rektörlük Makamı bu yetkisini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı aracılığıyla kullanır.

 

Hükmü Bulunmayan Haller

MADDE 12- Bu yönergede hükmü bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, senato kararları ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

Mali Konular

 

MADDE 13 - Yemek bursu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhanelerinden ücretsiz bir öğün yararlanma şeklinde uygulanır. Hizmet alımı usulü ile işletilen yemekhanelerde yemek ücretleri yüklenicilere ihale bedeli üzerinden ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

 

Yürürlük

MADDE 14 - Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.