GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
They learn about animal breeding and husbandry
P.Ç.5
They learn the morphological and physiological traits of animals.
P.Ç.3
They learn the care of the animal and herd management.
P.Ç.4
They learn animal improvement and raising yield of animals.
P.Ç.2
They learn the information on the species of domestic animals.
P.Ç.6
They can apply the care and management of animals in livestock enterprises.
P.Ç.7
They can apply animal breeding and improvement activities.
P.Ç.8
They are expected to use this information in practice and to teach this information to animal breeders.
TYYÇ1
Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
TYYÇ2
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
TYYÇ3
Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
TYYÇ4
Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
TYYÇ5
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
TYYÇ6
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
TYYÇ7
Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
TYYÇ8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
TYYÇ9
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
TYYÇ10
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ11
Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
TYYÇ12
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ13
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır
TYYÇ14
Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
TYYÇ15
Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
TYYÇ16
Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
TYYÇ17
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
TYYÇ19
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
TYYÇ20
Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar
TYYÇ21
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
TYYÇ22
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
TYYÇ23
Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
TYYÇ24
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
TYYÇ25
Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ26
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
TYYÇ27
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ28
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ29
Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ30
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
TYYÇ31
Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
TYYÇ32
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
TYYÇ33
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ34
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ35
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ36
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ37
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ38
Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
TYYÇ39
Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
TYYÇ40
Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır
TYYÇ41
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
TYYÇ42
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.