SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Şeref İNAL

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Uğur USLU

Amacı: Öğrencilerinin sağlıklı hayvan yetiştirme, sürü idaresi, çiftlik yönetimi konularında donanımlı bir şekilde yetiştirilmesidir. Ayrıca belirtilen başlıklar altında ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretmek amacıyla bilimsel araştırmalar planlamak ve elde edilen yeni bilgilerin yayınlanması ve pratiğe aktarılması çalışmalarını gerçekleştirmektir.

Vizyon: Ülkemizin değişen şartlarına bağlı olarak veteriner hekime ihtiyaç duyulan alanlarda faaliyet gösterebilecek başta çiftlik hayvanları olmak üzere ekonomik önemi olan bütün hayvanların ekonomik yetiştiriciliği ve bakımı konularında tam donanımlı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde modern hayvancılık işletmelerinin kurulması ve etkin olarak işletilmesi amacıyla gerekli görülen konularda araştırmalar planlanması ve yeni bilgilerin elde edilerek Türkiye Hayvan Yetiştiriciliğine yön verilmesi Anabilim dalımızın temel vizyonudur.

Misyon: Ülkemizin şartlarına ve günün ihtiyaçlarına uygun, hayvan yetiştirme ve bakımı konularında son bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek ve Ülkemizin kalkınmasında hayvancılığın daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla araştırma projeleri geliştirmek, hayvan yetiştiricilerine güncel bilgileri aktarmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Ekonomik önemi olan hayvanların tanıtılması, hayvan refahı, sürü yönetimi, hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması, barınak şartları, sağlıklı hayvan yetiştirme, çevreci hayvan yetiştiriciliği ve organik hayvancılık konularında bilgiler verilmektedir. Anabilim Dalında görev yapan Öğretim Elemanları tarafından bu konularda çeşitli projeler üretilmekte, bilimsel araştırmalar yürütülerek sonuçları yayınlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa kayıt için aşağıdaki şartlar aranır: a) Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Lisans diploması b) Lisans öğreniminde aldığı dersler ve notlarını gösteren belge (Transkript) c) ALES sınavından Sayısal puan türünden en az 55 puan aldığını gösterir belge d) Doktora programına başvuracak adaylar için, aslı ibraz edilmek şartıyla YDS (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça) den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge e) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanı f) Şahsen müracaat

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programlar arasındaki geçişler ve öğrencilerin intibakları 18 Mayıs 2014 tarihli ve 29004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Mezuniyet Şartları: Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, a) Dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alanı dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTS kredi almış olması b) En az 24 kredilik dersleri almış ve başarmış olması, c) Seminerini ve yüksek lisans tezini vermiş olması gerekir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CB olması gerekir. Her ders için en az 1 Final ve 1 Bütünleme sınavı olmak üzere dersi veren öğretim üyesi gerekli gördüğünde ara sınav, ödev, sunu ve çiftlik çalışması ve benzeri uygulamalar yaptırarak notu verilir. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalamasının 2,50 olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Üniversitelerin akademik kadrolarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık İşletmeleri, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), özel sektör çiftlikleri ve halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Zootekni Yüksek Lisans Diplomasını alan kişiler, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Doktora programlarına müracaat edebilirler.