SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Oya BULUT

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Oya BULUT

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Oya BULUT

Amacı: Programın amacı, virolojinin tüm alanlarında temel bilgi ve becerilerin elde edilmesini sağlamaktır.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Veteriner Viroloji Ana Bilim Dalında Yükseklisans eğitimi vermek.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri programda başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yarıyılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Veteriner Viroloji Tezli Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksekokulu lisans/yüksek lisans mezunları kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla (Toplam 120 AKTS) en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını tamamlayan öğrenci Veteriner Viroloji Yüksek Lisans Programından mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Lisansüstü öğrencisi aldığı her dersten yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Yapılan sınavlar sonucunda 70 ve üzerinde not alan öğrenciler başarılı kabul edilir. Dersten başarısız olan öğrenci tekrara kalır.

İstihdam Olanakları: Veteriner Viroloji Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda Veteriner Viroloji alanında uzmanlaşmış olur. Bu anlamda Üniversiteler (Veteriner Fakülteleri ve hayvancılıkla ilgili yüksek okullar), resmi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri) ve özel kurumlarda (özel veteriner klinikleri, teşhis laboratuarları, ilaç sektörü, yem fabrikaları) çalışma imkânı bulabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.