SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Tıbbi Laboratuvar Bilimleri alanında, temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir.
P.Ç.2 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.3 Alan terminolojisini etkin kullanabilir.
P.Ç.4 Tıbbi Laboratuvar alanında edindiği temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
P.Ç.5 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
P.Ç.6 Alanı ile ilgili teknolojileri kullanır.
P.Ç.7 Alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak görev alır.
P.Ç.8 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
P.Ç.9 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
P.Ç.10 İlgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
P.Ç.11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
P.Ç.12 Test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini ve standardizasyonunu yapar.
P.Ç.13 Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar.
P.Ç.14 Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor eder takip işlemlerini yapar.
P.Ç.15 Laboratuvar araç-gereçlerinin bakımından sorumlu olup uzmanların çalışmalarına yardımcı olur.
P.Ç.16 Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
P.Ç.17 Diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.