SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ali ÜNLÜ

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Farabi Koordinatör: Yrd. Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd. Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Amacı: Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans öğrenimi bu alanda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, mesleki etik ve sorumluluğu kavrayabilen, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip insan gücünü sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin, tıbbi biyokimya alanıyla ilişkili her disiplinde koordineli çalışma prensiplerine sahip güçte mezun olması hedeflerimizdendir.

Vizyon: Lisansüstü eğitimde üniversiteler ile sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlara alanlarında uzman personel yetiştiren bir bölüm olarak, benzerleri arasında tercih edilen bir konumu hedefleyen vizyonumuzla, dinamik bir eğitim ve öğretim uygulamaktayız. Misyonumuzu oluşturmada vizyonumuzun önemli etken olduğunun bilinciyle, bölümümüzün altyapı donanımı ve uluslar arası deneyime sahip nitelikli akademik kadrosu ile gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı alanda bölümümüzü temsil edebilecek standarda sahip öğrencilerin yetişmelerine yönelik verilen öğrenimi, disiplinler arası araştırma faaliyetleriyle desteklemekteyiz

Misyon: Bünyemizde öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin, temel biyokimya bilgi donanımına sahip, klinik biyokimya alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki uzmanlaşma alanlarında güncelliği yakalayabilen,ulusal ve uluslararası rekabete açık ve edindikleri bilgileri akademik yaşamda ve sağlık sektörünün biyokimya laboratuvar alanlarında kullanabilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamak misyonumuzdur.

Program Dili: Türkçe/İngilizce

Program Tanımı: Tıbbi Biyokimya ana bilim dalında temel ve klinik biyokimya öğrenimi veren yüksek lisans programında, temel olarak teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra her bir bölüm dersine özgü öğrenim teknikleri uygulamaktadır. Temel ve klinik biyokimya bilgisine sahip öğrencilerin, rutin biyokimya, metabolizma, hücre kültürü uygulama alanlarında profesyonel donanımlı olmasını sağlayan programda, nitelikli bölüm alt yapı olanakları kullanılmaktadır.Bünyesinde biyokimya rutin, metabolizma, hücre kültür ve araştırma laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar bulundurmaktadır. Laboratuvarlarda ileri düzey araştırmalar için yeterli teknik ve alt yapı ile cihazlarımız mevcuttur. ELISA, AES (Zieman, Grafit), LC/MS,MS, GC/MS, HPLC, Kromatografi, Elektroforez, spektrofotometre cihazları, biyokimya ve hormon otoanalizörleri ile temel, klinik biyokimya ve moleküler biyoloji çalışmaları multidisipliner olarak yapılmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 1-Fen Fakültesi Biyokimya, Kimya, Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri Mühendislik Fakültesi Kimya ve Ziraat Mühendisliği Bölümleri, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik, Ebelik, Diyetisyenlik bölümleri, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi lisans mezunları, yüksek lisans programına başvurabilirler. Diğer bölümlerden yapılan başvurular, şartlı olarak (en az 1 yarı yıl oryantasyon eğitimi) Biyokimya Anabilim Dalı tarafından değerlendirilerek kabul edilir. 2-Sağlık Bilimleri Enstitüsünce öngörülen diğer koşulların sağlanmış olması gereklidir. 3-Tam zamanlı olarak minimum 4 yarı yıl, yarı zamanlı olarak (haftada 3 gün) en az 6 yarı yıl öğrenim şeklindedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İlgili enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yüksek-öğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, öncelikli olarak enstitü lisansüstü öğrenim yönetmeliğinin şartlarına uygunluğu dikkate alınarak ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilirler. Yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 70 olması, halen devam etmekte olduğu lisanüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ana bilim dalında danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir.

Mezuniyet Şartları: Enstitü lisansüstü öğrenim yönetmeliğinin mezuniyet durumu ile ilgili maddesinin sağlanması mezuniyet şartıdır. 60 AKTS ders kredisi ile tez sınavını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezun olmaktadırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yüksek lisans programı minimum 4 yarıyıldır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alan dersleri, Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en erken üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, öğrenci danışmanının ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Programda yer alan teorik derslere %70, pratik derslere %80 oranında devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Pratik dersler, uygulamalı olarak gerçekleştirilmekte ve öğrencinin aktif katılması sağlanmaktadır. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Derslerden başarılı olma notu en az 70 dir. Pratik dersler için sınav uygulamalı olarak yapılır.

İstihdam Olanakları: Yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrenciler, üniversiteler başta olmak üzere kamu ve özel sağlık sektörünün çeşitli alanlarında, klinik biyokimya laboratuvarlarında istihdam olanakları bulunmaktadır. Bununla birlikte, bünyesinde rutin biyokimya, metabolizma ve hücre kültür laboratuvarı bulunan araştırma merkezleri, ileri teknoloji araştırma merkezinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans bilim derecesini başarıyla tamamlayan öğrencilerin doktora programına devam edebilme koşulları enstitü lisansüstü öğrenim yönetmeliğine göre gerekli başvuru şartlarını sağlamaları ile mümkün olmaktadır.