GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.5
Learns the knowledge of ethical principles and values of social work.
P.Ç.6
Learns social work practice fields and social work theory.
P.Ç.1
Learn about human behavior and the social environment and communication skills.
P.Ç.2
Acquire knowledge of research methods and techniques in social work.
P.Ç.4
Learn the management of social service organizations. Have knowledge about social services in the work place, interprete and apply data on services for individuals, groups and community.
P.Ç.3
Determines the subject of research for the field you want to work ,analyze, as a result of the gains obtained with literature s the appropriate research methods, analyzes the results obtained from the research.
P.Ç.13
Do practices within the framework of ethical principles.
P.Ç.12
Transfers the theory of social work to different practice areas.
P.Ç.9
Recognizes human development and learn social environment. Communicates with individual, family, group, community and institutions.
P.Ç.11
Conducts research in the areas of social work practice and reviews professional literature.
P.Ç.7
Gain the skills to manage their social service organizations. Fulfills social service practices in his/her area by acting as positive role models to undergraduate students in the practices for individulas, gruops and community.
P.Ç.10
In business life, becomes a member of independent professionals who take responsibility.
P.Ç.8
Individually, prepare homework and made a presentation. Do homework given by faculty members, studies, scientific projects, presentation of papers and students are involved in the applications.
P.Ç.14
Performs practice part of his Masters thesis individually.
P.Ç.15
Performs practices for clients at different levels in accordance with professional ethical values and standards.
P.Ç.19
Assume the role of the social work professional in different fields of practice and the applicant takes responsibility for bringing together the resources with the needs of the system. Uses theoretical approaches and models that guide the social work practice.
P.Ç.18
Knows the impact of the social environment on human behavior and behaves according to the acteristics of the periods of development interventions on peoples. Use communication skills with individuals, families, groups, communities and organizations in professional practice at the highest level.
P.Ç.17
Conducts research on the application areas and new service models to be applied in social work, takes the responsibility to follow the work of the social work literature.
P.Ç.16
Implements initiatives that require professional skills related to social work. Take responsibility for the management and operation of social service organizations.
P.Ç.20
The literature follows in a computer environment, scans, uses, and effectively implement the necessary computer programs.
TYYÇ1
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
TYYÇ2
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
TYYÇ3
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
TYYÇ4
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır
TYYÇ5
Sosyal hizmetlerin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sosyal hizmetler politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
TYYÇ6
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ7
Sosyal hizmetler alanındaki güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir
TYYÇ8
Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ9
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakışaçısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
TYYÇ10
Sosyal hizmetler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
TYYÇ11
Sosyal hizmetler alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
TYYÇ12
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ13
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir
TYYÇ14
İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
TYYÇ15
Sosyal hizmetler alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
TYYÇ16
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki alt uzmanlık dallarında güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir
TYYÇ17
Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
TYYÇ18
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
TYYÇ19
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
TYYÇ20
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ21
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
TYYÇ22
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ23
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
TYYÇ24
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hususları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
TYYÇ25
Sosyal hizmetler alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
TYYÇ26
Sosyal hizmetler alanında edindiği alt uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır
TYYÇ27
Sosyal hizmetler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
TYYÇ28
Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
TYYÇ29
Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
TYYÇ30
Sosyal hizmetler alanında yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
TYYÇ31
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
TYYÇ32
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
TYYÇ33
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir
TYYÇ34
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır
TYYÇ35
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir
TYYÇ36
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir
TYYÇ37
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
TYYÇ38
Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
TYYÇ39
Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
TYYÇ40
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
TYYÇ41
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir
TYYÇ42
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
TYYÇ43
Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
TYYÇ44
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır
TYYÇ45
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ46
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ47
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur
TYYÇ48
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ49
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
TYYÇ50
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
TYYÇ51
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
TYYÇ52
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
TYYÇ53
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
TYYÇ54
Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir
TYYÇ55
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
TYYÇ56
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
TYYÇ57
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
TYYÇ58
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
TYYÇ59
Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
TYYÇ60
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir
TYYÇ61
Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir
TYYÇ62
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
TYYÇ63
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar
TYYÇ64
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
TYYÇ65
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir
TYYÇ66
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir
TYYÇ67
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
TYYÇ68
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir
TYYÇ69
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.