SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
mikrobiyoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Genel bakteri özelliklerini öğrenir.
P.Ç.2 Mikroorganizmaların klasifikasyonu, bakterilerin morfolojileri, anatomik yapıları, beslenmesi, üremesi, birlikte yaşamaları, anaerobiozis konularını öğrenir.
P.Ç.3 Bakteriyel hayvan enfeksiyonları ve zoonoz enfeksiyonlar konusunda bilgi sahibi olur
P.Ç.4 Epidemiyolojik olarak çıkan bakteriyel salgın hastalıklarda alınacak biyo güvenlik önemleri hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.5 Ülkemizde görülen tavuk hastalıkları konusunda bilgi sahibi olur.
P.Ç.6 Uluslar arası bilimsel makalelerin taranması ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olur.
P.Ç.7 Rutin Mikrobiyoloji çalışmalarında biyogüvenlik kurallarını acil durumlarda alınması gereken önlemler halinde bilgi sahibi olur.
P.Ç.8 Rutin uygulamalarda kullanılan Bakteriyolojik ve Serolojik testler öğrenilmesi
P.Ç.9 Biyokimyasal olarak bakterileri identifikasyonun öğretilmesi
P.Ç.10 Bakteriyolojik çalışmalarda kullanılan besi yerlerinin hazırlanma basamkları ve farklarının öğretilmesi
P.Ç.11 İnfeksiyöz hastalıkların tanısı amacıyla marazi maddelerden yapılacak inokulasyon yöntemleri, bakterilerin izolasyon ve identifikasyon teknikleri, serolojik identifikasyonda kullanılan yöntemler, faj duyarlılık testleri ve hayvan deneyleri hakkında pratik eğitimin verilmesi.
P.Ç.12 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.13 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.14 enfeksiyon etkeninin konakçıda meydan getirdiği immunolojik ve alerjik reaksiyonlar ve tespiti