SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Hasan KARA

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Ayşegül BAYIR

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Ayşegül BAYIR

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Ayşegül BAYIR

Amacı: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyon: Eğitim kalitesini yükseltmek amacı ile ileri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak ve kendi alanlarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önder olan kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Sağlık sektörü ihtiyaçları doğrultusunda öğretim elemanı ve fizik mekan yeterliliği ölçüsünde yeni tıbbi tanı ve tıbbi bakım programları geliştirmektir.

Misyon: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dahilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, güncel gelişmeleri takip edebilme hız ve kabiliyetine sahip, sürekli gelişim ve öğrenim hedefleri doğrultusunda en iyi hizmetin gerçekleştirilebilmesi amacıyla hareket edebilen, dinamik, ileri görüşlü, iletişim kurma ve sürdürme becerileri yüksek, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği etik değerlere saygılı, ulusal değerlerimize ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı çağdaş bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Program Dili: TÜRKÇE

Program Tanımı: Günümüzde ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelen İlk ve Acil Yardım personelleri yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların İlk Acil yardım ön lisans ve herhangi bir alanda lisans mezunu olmaları ya da sağlık ile ilgili bir lisans programından mezun olmaları gerekir. Adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Yüksek Lisans diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Alanları ile ilgili kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.