GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
hayvancilik_ekonomisi_ve_isletmeciligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Learn the basic concepts of economics and business sciences
P.Ç.3
The importance of animal disease, the efficiency of animal production, animal products, global animal trade and have knowledge about the perception of the consumer
P.Ç.2
Management theory, the government spends on stage and to be informed about scientific management techniques.
P.Ç.4
decision-making, implementation and evaluation of animal health programs
P.Ç.5
How to interpret the data by providing the use of econometric techniques and gain skills to be given to how the direction of economic policy
P.Ç.7
Animal Health policy development and implementation process to discuss the importance of the economy.
P.Ç.6
Ability to analyze the profitability and productivity of livestock enterprises
P.Ç.8
In market economies to understand the behavior of firms and individual consumers
TYYÇ1
Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
TYYÇ2
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
TYYÇ3
Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
TYYÇ4
Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
TYYÇ5
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
TYYÇ6
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
TYYÇ7
Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
TYYÇ8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
TYYÇ9
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
TYYÇ10
Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
TYYÇ11
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ12
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır
TYYÇ13
Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
TYYÇ14
Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
TYYÇ15
Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
TYYÇ16
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
TYYÇ17
Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
TYYÇ19
Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar
TYYÇ20
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
TYYÇ21
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
TYYÇ22
Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
TYYÇ23
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
TYYÇ24
Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ25
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
TYYÇ26
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
TYYÇ27
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
TYYÇ28
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ29
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
TYYÇ30
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
TYYÇ31
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ32
Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
TYYÇ33
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır
TYYÇ34
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
TYYÇ35
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
TYYÇ36
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır
TYYÇ37
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
TYYÇ38
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
TYYÇ39
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
TYYÇ40
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
TYYÇ41
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir
TYYÇ42
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.