SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
besin_hijyeni_ve_teknolojisi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Kamil Üney

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. Kamil Üney

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Ümit GÜRBÜZ

Amacı: Besin Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programında hayvansal gıdaların güvenli olarak üretimi, muhafazası, tüketilmesi, üretim teknolojileri ve yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra öğrencilerin güncel gelişmeleri izlemeleri, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel proje planlamaları ve yapılan araştırmalara katılmaları amaçlanır.

Vizyon: Üstün nitelikli bireyler yetiştirerek, Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizdeki ve dünyadaki sektörel sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunarak, ulusal ve uluslar arası düzeyde bir bölüm olmak.

Misyon: Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, gıda ile ilgili alanlarda aldığı temel Lisans Eğitimi doğrultusunda çalışabilecek, etik kurallarını bilen ve uygulayan, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli geliştiren, uluslararası düzeyde de kabul edilebilen ölçütlere uygun bireyler yetiştirmek

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bu program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yüksek Lisans Programına Veteriner Fakültesi mezunları, Gıda Mühendisliği , Beslenme ve Diyetetik bölüm mezunları başvurabilir.Başvurular Selçuk Üniversitesi Lisansüstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Besin Hijyeni ve Teknolojisi yüksek lisans programına yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim öğretim şartları dikkate alınır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Bu program mezunları, resmi veya özel laboratuarlar, resmi veya özel kesimhaneler, et, süt ve kanatlı sektöründe istihdam edilebildikleri gibi, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı ve öğretim üyesi ihtiyacı olan üniversitelerde gerekli koşulları sağladıkları takdirde istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS,YDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.