SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
beden_egitimi_ve_spor_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir ve bu alandaki bilgilerini sürekli geliştirir.
P.Ç.2
Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgileri eleştirel bir perspektif ile değerlendirir.
P.Ç.5
Beden eğitimi ve spor alanının gerektirdiği teknoloji ve bilgi kayaklarını verimli bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
P.Ç.13
Beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel araştırmanın farklı yöntem ve tekniklerini bilir.
P.Ç.8
Beden eğitimi ve spor alanındaki kavramları ve kuramları tanımlar, uzmanlık düzeyindeki bu bilgilerini verimli bir şekilde kullanır.
P.Ç.12
Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel verilerin toplanmasını, yorumlanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini bilir.
P.Ç.7
Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel araştırma yaparken bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerlere sadık kalır.
P.Ç.3
Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirip yeni çözümler üretir.
P.Ç.4
Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili uluslararası yayınları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.11
eğitimi ve spor alanıyla ilgili bilimsel makaleleri okuyarak analiz eder ve bilimsel yöntemlerle destekleyerek yeni araştırmalar yapar.
P.Ç.9
Beden eğitimi ve spor alanındaki mevcut problemleri tanımlayarak çözüm üretmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapabilir ve ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesini amaçlar.
P.Ç.10
Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili çalışmalarını bireysel ve ekip olarak yürütebilecek beceriye sahip olur.
P.Ç.6
Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili yapmış olduğu bilimsel araştırmayı ulusal düzeyde dergilerde yayınlayıp ve bilimsel toplantılarda sunabilir.
TYYÇ1
Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
TYYÇ2
Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
TYYÇ3
Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ4
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri gel
TYYÇ5
Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
TYYÇ6
Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
TYYÇ7
Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ8
Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
TYYÇ9
Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
TYYÇ10
Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
TYYÇ11
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
TYYÇ12
Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
TYYÇ13
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
TYYÇ14
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
TYYÇ15
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
TYYÇ16
Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
TYYÇ17
Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ18
Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
TYYÇ19
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarınıtoplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ20
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir